Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A bizottság üléseiA bizottság tagjai, feladatai

Elnök: Földi Imre

 
 

Tagok: Novák Imre

             Nyuzó Marietta

     

 

Kültagok: Szilágyi Ferenc

        Kissné Varga Teréz

 

 


 

a.) Törvény által megállapított feladat- és hatáskörök:

 

 

 

Az önkormányzatnál és intézményénél:

1. figyelemmel kíséri

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

b) az önkormányzati rendeletek hatályosulását, kezdeményezi módosításukat, illetve hatályon kívül helyezésüket;

c) a város bűnmegelőzési programjának végrehajtását;

d) a város közrendjének, közbiztonságának alakulását;

e) a település épített és természeti környezetének védelmével kapcsolatos feladatok ellátását;

f) a települési állattartás helyzetét;

g) a környezet védelmét és a természetvédelmet szolgáló jogszabályok betartását, kezdeményezi, illetve véleményezi e tárgykörben helyi szabályok, rendeletek alkotását;

h) a rendezési terveket, programokat, kezdeményezi módosításukat.

2. Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályok betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálja továbbá a költségvetés készítésénél – a belső információs rendszerben – használatos nyomtatványok alkalmazását, illetve elvégzi a szükséges korrekciókat;

A vagyonállapotot az éves zárszámadásokhoz csatolt leltárban kell kimutatni, melynek helyességét vizsgálja a Bizottság;

3. közli vizsgálati megállapításait haladéktalanul a képviselő-testülettel;
4. véleményezi:

a) az önkormányzat gazdasági programját;

b) a költségvetés módosítását eredményező, képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat;

c) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

d) a költségvetési rendelettervezeteket, és a koncepciót;

e) a képviselő-testület elé kerülő, pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket;

f) a helyi adóztatási tevékenységről szóló éves beszámolót;

g) más bizottság anyagi kihatással járó döntéseit, valamint az önkormányzat vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit.

h) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

i) az önkormányzat éves közbeszerzési tervét;

j) a közbeszerzési eljárás pályázati feltételeit és a benyújtott pályázatokat;

k) a többcélú társulás tevékenységét, a társulás pénzügyi helyzetét, a társulási cél megvalósulását;

l) a képviselő-testület éves munkatervét;

m) a rendőrőrs parancsnokának - képviselő-testület elé kerülő - éves beszámolóját;

n) a képviselő-testület elé kerülő szerződés tervezeteket;

          o) a kormányhivatal törvényességi észrevételét;

p) a környezetvédelemmel kapcsolatos beszámolókat, a települési környezet állapotát;

q) a város bűnmegelőzési koncepcióját;

5. felülvizsgálja

a veszteség okait, ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége veszteségessé válik, vizsgálata alapján intézkedik az okok megszüntetéséről;

6. javaslatot tesz:

a) önkormányzati intézmény alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;

b) vállalkozások létrehozására;

c) önkormányzati vagyon hasznosítására, vagyonkezelésbe adására;

d) közbeszerzési pályázati eljárás nyertesére;

e) önkormányzati vagyon ingyenes átengedésére;

f) követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról a polgári jogviszonyból eredő követelések behajtásának rendjéről szóló szabályzatban foglalt esetekben;

g) az adók, térítési díjak, földhaszonbérek, bérleti díjak mértékére;

h) a munkahelyteremtő, beruházás ösztönző önkormányzati támogatás iránti pályázatok elbírálása során a támogatandó pályázókra és a támogatási összegre;

i) a civilszervezetek támogatására;

j) képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kinevezésekre, vezetői megbízásokra, ezzel egyidejűleg az illetmények, költségtérítések és egyéb járandóságok megállapítására;

k) intézkedés megtételére a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé;

7. állást foglal a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok érvényességéről;
8. közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában.
9. tájékozódik

a stratégiai, a középtávú és az éves belső ellenőrzési tervről, az éves beszámolóról, valamint az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, melyekről szóló anyagokat a kistérségi társulás belső ellenőrzési csoportja bocsát rendelkezésére.

10. A Bizottság végzi, illetőleg részt vesz az önkormányzati intézmény ellenőrzésében. A Hivatal az ilyen ellenőrzésekről készült jegyzőkönyv egy példányát megküldi a Gazdasági Ügyrendi Bizottság elnökének;
11. A Bizottság előkészíti a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos döntéseket, a földhasznosítással kapcsolatban javaslatot tesz.
12. Koordinálja az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, javaslatot tesz idegenforgalmi kiadványok kiadásának támogatására.
13. Ellenőrzi, kezeli, nyilvántartja:

a) a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatását;

b) a vállalkozásba adott önkormányzati vagyon hasznosítását;

c) a vagyonnyilatkozatokat, lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja;

14. Kapcsolatot tart:

a) az önkormányzat könyvvizsgálójával,

b) a különféle közrend-, polgár-, ifjúság- és családvédelmi, bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, valamint megtárgyalja, illetve elfogadja a tevékenységükről szóló tájékoztatót, illetve beszámolót.

15. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.
16. Felügyeli, illetve ellenőrzi a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, a jegyzőkönyvek jogszerűségét, a működés törvényességét.
17. vizsgálja:

a) a képviselők és a polgármester összeférhetetlenségét, melyről jelentést tesz a képviselő-testületnek;

b) az SZMSZ. hatályosulását, szükség esetén előterjesztést nyújt be annak  módosítására;

c)törvényességi, jogszabály-szerkesztési szempontból a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezeteket, szabályzatokat, alapszabályokat, alapító okiratokat, társasági szerződéseket és egyéb megállapodásokat;

18. A Képviselő-testület határozata szerint állásfoglalást ad egy-egy készülő törvénytervezettel kapcsolatosan.

19. A Képviselő-testület ülésein lebonyolítja a titkos szavazást