Művészetoktatás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


„Ha egy embert olyannak veszünk, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük.
De ha olyannak vesszük Őt amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük amivé lehetne„

/Goethe/

 
 

Alapfokú művészeti iskolánk alapfunkciói közül legfontosabbnak tekinti a személyiségfejlesztő, az érték és normaközvetítő, a képességfejlesztő szerepét. Felvállaljuk a településen és vonzáskörzetben élő gyermekek művészeti oktatását. Tesszük ezt minden szelektálás, vallási, etnikai nemzeti, képességbeli megkülönböztetés nélkül. Iskolai rendszeren kívül, intézményünk  felvállalja az enyhén fogyatékos gyermekek, serdülők, felnőttek oktatását is. Jelenleg: citera és társastánc-képzés folyik számukra a 2007 - 2008-as tanévben.
 

 

A következő értékeket kívánjuk közvetíteni: 

  • a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, tisztesség, becsület, egészséges életmód
  • tolerancia, kitartás, szorgalom, őszinteség, bizalom, műveltség igénye, szeretet
  • fegyelem, erkölcs, humánum, nemzeti értékek védelme, nyitottság, önismeret
  • igényesség önmagával és a környezetével szemben, közösségi magatartás,a szép iránti igény, művészet iránti igény.

     

Iskolánk célja:
 

Személyiség központú iskolánk legyen, melyben a gyerekek a legfontosabb érték, egyéniségüknek képességüknek megfelelően gyarapítsák tudásukat, és gazdagítsák személyiségüket. Tartsák tiszteletben és ápolják az általános erkölcsi normákat, nemzeti értékeket, helyi hagyományainkat, és a helyi sajátosságokat. Iskolánkat, az értelem, érzelem egyensúlya, a művészeti ágak alapfokon történő maximális elsajátítása felnőtt - gyermek őszinte harmonikus kapcsolata jellemezze, pályára állítás. Tehetséggondozás, aktív kapcsolattartás a szülőkkel.

Fontos a pedagógus pozitív mintaadása, harmonikus megjelenése, pozitív életszemlélete, folyamatosan megújuló szakmai tudása.

Szakmai szerepvállalásunkban elsődleges a képességfejlesztés,  tehetséggondozás, pályaorientáció.

A tehetséges gyermekek érdekében fontos, hogy tehetségük felszínre kerüljön, és tovább képezhessék magukat. A művészet iránt érdeklődő gyermekeknek, az érdeklődésük fenntartása cél, hogy aktív cselekvője legyen egy -egy művészeti ágnak, később pedig aktív befogadója. A hátrányos és sérült gyermekeknek az önbizalmuk, erősítése, hogy ne kallódjanak el, a szabadidő értelmes eltöltésével pozitív lelki feltöltődést adjunk!

A sérült gyermekek számára az emberi élet méltóvá tétele, színesítése, terápiás céllal is akár!

Tervünk, hogy egyre több gyermek kapcsolódjon be a művészeti oktatásba, ennek érdekében, bemutató tanításokat rendezünk!

 

 

TANSZAKAINK

 

Művészeti ágazat

Tanszakok

Klasszikus Zeneművészet

Fafúvós: furulya, fuvola, klarinét

Rézfúvós: trombita

Hegedű

Zongora

Népzene

Hegedű

Citera

Táncművészet

Néptánc

Társastánc

Képzőművészet

Festészet

Színművészet

Színjáték

 

  

PEDAGÓGUSAINK


 

Klasszikus zenei szakágon

Kiss Bálint - oboa tanár
Rudokász Diána - zongoratanár
Schwarcz István - trombitatanár
Tóth Veronika - szolfézstanár

 
 

Népzenei szakágon

Erdei Attila - citeratanár
Erdeiné Mucsi Márta -hegedű tanár

 
 

Táncművészeti szakágon

Kovács Sándor - néptánctanár
Perei Ágnes - társastánctanár

 

Színművészeti szakágon

Boldis Julianna - darámapedagógus


Képzőművészeti szakágon

Laskai Tibor - rajztanár

 

 

Intézményünk minden művészeti területen fontosnak tartja a megyei, országos és egyéb megmérettetéseket. Rövid iskolai múltunk ellenére számos versenyen, fesztiválon  képviselték tanulóink iskolánkat településünket. 

Az elmúlt években viszont nem csak tanulmányi versenyeken, fesztiválokon érnek el tanulóink eredményt, hanem elmondhatjuk, hogy növendékeink közül egyre többen felvételiznek művészeti középiskolába  /eddig 100%-os eredménnyel.

Jelenleg a debreceni, nyíregyházi, békéscsabai művészeti középiskolákban tanulnak volt növendékeink zenei, tánc, dráma és rajz szakokon egyaránt. 

Az intézmény minőségirányítási programjának működtetése:
 

 Intézményünk 2003-ban sikeresen zárta a COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztés I Modell kiépítését.  A 2006-os évben kibővített IMIP részletesen tartalmazza intézményünk vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési feladatait.

Az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósításában, ennek érdekében: a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti oktatást, nevelést, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját területükön, illetve az oktatási nevelési tevékenységet támogatva végzik feladatukat.

Tanszaki bemutatóink, vizsgáink nyilvánosak, ez által a szülő folyamatosan követheti gyermeke fejlődését A szülők véleményezhetik iskolánk szabadidős programjait, javaslatot tehetnek a választható tanszakokra. Nyílt napok alkalmával betekintést nyerhetnek a tanórai foglalkozásokra, a tájékoztatók által folyamatos információhoz juthatnak a gyermekük tanulmányi eredményéről, magatartásáról, szorgalmáról, fejlődéséről. A szülők kezdeményezhetik szülői munkaközösség létrehozását és részt vehetnek annak tevékenységében.Tárgyi feltételek biztosítása

A művészetoktatáshoz használt helységek megfelelőek. Arculatukat a szaktárgyhoz illeszkedően igyekeztünk kialakítani. A szakmai dekorációkon túl több teremben megtalálható a tanszakon tanuló gyermekek csoportképei, eredményei, vagy épp alkotásai. 

A tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök  rendelkezésre állnak. Minőségük megfelelő.

A kötelező eszközjegyzéken felül néhány színpadtechnikai felszerelést tudunk biztosítani (pl: füstgép, világítástechnika, hangtechnikai berendezések)Az intézmény hátránykompenzációs tevékenysége.

Iskolánk statisztikai létszámához viszonyítva 21 %-a hátrányos helyzetű  tanulók aránya.

Tanszakainkon foglalkozunk állami gondozásban élő, valamint enyhén és középsúlyos fogyatékkal élő gyermekekkel is. Ők az előírt tantervi programot alapul véve, egyéni képességeiknek megfelelően haladnak a tananyaggal. Nevelési folyamatokban nincsenek megkülönböztetve társaiktól. Ezen felül pedagógusaink intézményünk falai között, de iskolai rendszeren kívül sérült fiatalokból álló csoportokat készítenek, Számukra megrendezésre kerülő versenyekre, fesztiválokra.

Művészeti iskolánk tanulóinak lehetőségükben áll iskolánk alapítványához fordulni támogatási kérelemmel (mely lehet tandíj, versenyeken való részvétel, útiköltség, stb.)
 
2013-10-16 12:51

Vissza