22°C, 31.32 km/hÉNY-i szél, közepesen felhős
Madárinfluenza
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


  BÉKÉS MEGYEI

    KORMÁNYHIVATAL

 

               
   
 
 

 

 
 
   
 
 
   
 
 

Ügyiratszám:    BE/20/03544-2'28/2016.     Tárgy: Védőkörzet elrendelése

Ügyintéző:        Dr. Bakos Pál                    Hiv. sz.: -

Telefon:            66-540-230                      Melléklet: 1 db térkép

 

A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Dévaványa és Gyomaendrőd települések külterületének - mellékelt térkép szerinti - részére

védőkörzetet rendelek el.

 

A település határán a fő közlekedési utakon „Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt” feliratú táblát kell elhelyezni.

 

A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra, háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A településen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet keli lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.


A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.

A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az alábbiakat kell betartaniuk:

-               öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy teljes egyszer-használatos vagy fertőtleníthető védőruházat viselése,

-          a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,

-        a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegyzése.


A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek.

A gazdaságba csak engedélyemmel vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.

A gazdaságban észlelt meg növekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

-               a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

-               a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

-               egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

-               bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell, a védőkörzet területéről állati hullák kiszállítását közvetlen ártalmatlanítás céljára Igazgatóságom kérelemre engedélyezheti.

A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának

ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás

céljából.

A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése, továbbá tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

A védőkörzet területén belül tilos - a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével - a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.

A szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.

Igazgatóságom bizonyos feltételek teljesülése esetén külön kérelemre engedélyezheti

-    védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból a baromfihús kiszállítását,

-    a védőkörzetben lévő gazdaságból származó, azonnali levágásra szánt baromfi kijelölt vágóhídra való közvetlen szállítását;

-    a védőkörzeten belül elhelyezkedő gazdaságból származó tojásokból kikelt napos baromfi Magyarország területén lévő és lehetőleg a védő- és megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságba vagy annak egy termelési egységébe való közvetlen szállítását;

-    a tojásrakás előtt álló baromfi közvetlenül, lehetőleg a védő- vagy megfigyelési körzeten belül található meghatározott gazdaságba vagy annak termelési egységébe szállítását;

-    a keltetőtojás beszállítását a védőkörzetben lévő kijelölt keltetőbe, valamint a védőkörzetben elhelyezkedő valamely gazdaságból bármely keltetőbe,

-    étkezési tojás szállítását.

A védőkörzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 21 napig, illetve addig kell fenntartani, amíg a védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban meg nem vizsgálták.

A védőkörzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

A határozat ellen 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Igazgatójához címzett (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.), a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályához, (5600 Békéscsaba Szerdahelyi u. 2) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Indokolás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai                         Igazgatóságának M2016-10062137 számú eredményközlője szerint

Dévaványa település közigazgatási területének külterületi részén lévő állattartási helyen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 51. § (3) e) bekezdése alapján védőkörzetet jelöltem ki.

A 143/2007. (XII.4.) FVM sz. rendelet 16. §-a alapján az illetékes hatóság a betegséggel érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 3 km sugarú kör által határolt területen védőkörzetet rendel el. A védőkörzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendelet 17. § (2) és a 18-29. §-a alapján határoztam meg. Az állattartó közreműködési kötelezettségét az Éltv. 18. § (1) bekezdésének g) pontja alapján írtam elő.   .

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az Éltv. 51. § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71-72. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4.                                                  §    (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés

illetékmentességéről az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 25.) pontja alapján rendelkeztem.


          BÉKÉS MEGYEI

          KORMÁNYHIVATAL

 

BE/20/3544-229/2016.          Tárgy:            Megfigyelési körzet elrendelése

Dr. Bakos Pál                     Hiv. sz.:         -

06-66-540-230                     Melléklet:       térkép a megfigyelési körzethez tartozó

területről

A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

                                          HATÁROZATOT.

 

 
   
Dévaványa település teljes belterületére, valamint Gyomaendrőd településnek 46-os és 443-as úttól Északra és Keletre eső belterületére, továbbá Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa és Csárdaszállás településeknek -a mellékelt térkép szerinti - külterületi részére madárinfluenza megállapítása miatt

 

megfigyelési körzetet rendelek el

A település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:                                                        ’

A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól az igazgatóság a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe. E tilalom alól az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről. E tilalom alól az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. Telefon: (+36 66) 540-230 Fax: (+36 66) 547-440

 

A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak az igazgatóság engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

a)   nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és

b)    nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullást arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

-               a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

-               a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

-               egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

-               bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

A megfigyelési körzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.

Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

A határozat ellen 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Igazgatójához címzett (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.), a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályához (5600 Békéscsaba Szerdahelyi u. 2.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Indokolás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:                 NÉBIH) Állat-egészségügyi

Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10062137 számú eredményközlője szerint Dévaványa település közigazgatási területének külterületi részén lévő állattartási helyen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Étv.) 51. § (3) f) bekezdése alapján megfigyelési körzetet jelöltem ki.

 

 

       
       
 


A 143/2007.(XII.04.) FVM sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság a betegséggel érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 10 km sugarú kör által határol területen megfigyelési körzetet rendel el. A megfigyelési körzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet 17. § (2) és a 30-31. §-a alapján határoztam meg.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71-72. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 25.) pontja alapján rendelkeztem

Dr. Bakos Pál              !

hatósági állatorvos

Helyi Járványvédelmi Központ vezetője

Erről értesülnek:

 1. Békés Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott részére e-mail.: vezeto@bekes.qov.hu: ved.titkar@bekes.qov.hu
 2. Jász Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály e-mail: kh.ebfm@jasz.gov.hu
 3. Dr. Laczó Pál, járási főállatorvos, Gyomaendrőd
 4. Valamennyi állatorvos részére "

Cji/ Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, 5510 Dévaványa Hősök tere 1. sz.

 1. Gyomaendrőd város önkormányzatának jegyzője, 5501 Gyomaendrőd Pf:3
 2. Körösladány város önkormányzatának jegyzője, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u.2. sz.
 3. Köröstarcsa község önkormányzatának jegyzője, 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér7. sz.
 4. Csárdaszállás község önkormányzatának jegyzője, 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
 5. Dr. Pacsika György járási hivatalvezető, Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal e-mail.:gyomaenrod.jaras@bekes.gov.hu
 6. NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága (aai@nebih.gov.hu)

12.Országos Járványvédelmi Központ (ojk@nebih.gov.hu; barnas@nebih.gov.hu)

 1. Békés Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békéscsaba Derkovits sor 2. (e-mail.: titkarsag@dar.antsz.hu)
 2. Baromfi Termék Tanács, 1392 Budapest 62. Pf.:292 (titkarsag@magyarbaromfi.hu)
 3. Pannon Fine Food Kft., 5900 Orosháza Október 6. u. 8.
 4. Pannonlúd Kft., 5800 Mezőkovácsháza Battonyai u. 4/1.
 5. Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt., 5540 Szarvas Ipartelep 531/1.
 6. Licit 4000 Kft., 5746 Kunágota Rákóczi u. 15.
 7. Irattár

2016-12-14 13:02

Vissza