DÁMK igazgatói pályázat
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Városi Önkormányzat Dévaványa

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

 

Dévaványai Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-től - 2022. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Eötvös utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (6) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § (2) bekezdése szerinti feltételek megléte,
 • Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési programot,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Andrea nyújt, a 66/483-100 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•        Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Dévaványa címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DV/1591-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: DÁMK igazgatói pályázat.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat az Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság véleményezi. A megbízásról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. április 28.
 • Dévaványai Hírlap - 2017. május 12.
 • www.devavanya.hu - 2017. május 8.

2017-05-08 08:52

Vissza