Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

5600 Békéscsaba Degré u. 59.

 


 

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek

 

 

 

BEVEZETŐ

 

A nevelőszülő tevékenység vállalása olyan döntés, amely kihat mind a feladatot vállaló/k/, mind gyermekei/k/, hozzátartozói/k/ életére.

Első lépésben ezeket, a kapcsolatokat kell megvizsgálni, hisz egy rossz döntésükkel nemcsak önmagukat, másokat is veszélybe sodorhatunk.

Ezen nagy horderejű döntésük előtt néhány fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

A legalapvetőbb tudnivaló az, hogy a nevelőszülői gondozás családtámogató szolgáltatás, azaz a nevelőszülők feladata a gyermek valóságos érdekeinek képviselése, családi minták nyújtása, valamint korrekt kapcsolattartás a vérszerinti családdal. E feladatokat annak érdekében végzik, hogy a gyermek/ek/ a lehető legrövidebb időn belül visszakerülhessen /ek/ vérszerinti családjába / családjukba, vagy amennyiben ez nem lehetséges, támogassák a gyermeket egy életre szóló biztonságos kapcsolathoz juttatása érdekében.

A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, feladataihoz jogilag és lélektanilag szükséges felkészülniük, melyhez a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ szakemberei ismereteikkel és tapasztalataikkal nyújtanak segítséget.

Lényeges, hogy olyan biztonságérzet jöjjön létre a Leendő Nevelőszülőkben, amely a hiedelmekkel, negatív véleményekkel és szélsőséges ítéletekkel szemben tudja képviselni a tisztességes nevelőszülői tevékenységet.

Higgyék el, a nevelőszülői tevékenység nagy kihívás, de a felelősséggel végzett munka örömet és békességet eredményez saját családjukban is.

 

 

HOGYAN  LEHETEK  NEVELŐSZÜLŐ?

 

 

A következőkben tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás folyamatáról és ismertetjük a nevelőszülők jogi értelemben is körülhatárolt feladatait.

Bízunk abban, hogy az általunk összegyűjtött információk segítenek Önöknek abban, hogy helyes döntést hozzanak és későbbi munkájuk sikeres, legyen.

Nevelőszülő csak az lehet, aki:

-          Magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy

-          Menekültként elismert személy;

-          Büntetlen előéletű

-          24. életévét betöltötte; a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb;

(Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kapcsolatban álló személyeknél el lehet térni)

-          Fizikai és lelki állapota, valamint a körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,

-           A jelentkező családjának az egy főre jutó bruttó jövedelme eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegét (legalább 28.500,- Ft)

 

A nevelőszülővé válás folyamata

  1. A Békés Megyei illetékességű leendő nevelőszülő bemutatkozó levélben, vagy személyesen jelentkezik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál, mint a Nevelőszülői hálózat működtetőjénél.

Békés Megyében ez a cím: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

  1. A nevelőszülői hálózat szakemberei környezettanulmányt készítenek a jelentkező otthonában.
  2. A jelentkezőnek formanyomtatványon igazolnia kell az egészségügyi és fizikai alkalmasságát háziorvosi – esetleg szakorvosi véleménnyel.

-          vizsgálatokat a háziorvos ill. szükség esetén a Központ által felkért szakemberek végzik)

-          A jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel vett részt (amely a 28 órás döntés- előkészítő és a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból áll,) és vállalja a képzés költségét a 30. 000,- Ft / fő önköltséget, amely két részből tevődik össze: , a 60 órás tanfolyam díja családonként 25.000,-Ft, a tankönyv díja családonként: 5000,-Ft. Plusz költség a pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja amely személyenként: 5.000,- Ft A jelentkezőnek a házastársa, illetve az élettársa az elhatározáshoz hozzájárul és a felkészítő tanfolyamon eredményesen vesz részt, amely számára ingyenes

-          Amennyiben sikeresen elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és Önhöz a gyámhivatal gyermeket helyezett el, vállalnia a kell, hogy két éven belül megszerzi a 240 órás KOP képzést

  1. A 60 órás felkészítő tanfolyam sikeres elvégzése után, a résztvevőknek be kell nyújtani egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és az elhelyezésre szolgáló épület használati jogcímét bizonyító okiratot (tulajdoni lapot).
  2. A leendő nevelőszülőnek és házastársának /élettársának/ a törvény által kötelezően előírt 60 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. A FIKSz programban résztvevők döntést hoznak saját alkalmasságukról, és elméleti ismereteket szereznek a nevelőszülői munkáról.
  3. A tanfolyam sikeres elvégzése után nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. Általában egy- két gyermeket, saját gyermekkel együtt maximum hat fő gyermek nevelkedhet egy családban. Amennyiben a szakemberek és Önök együtt megtalálták azt a gyermeket, akinek az Önök családjára van szüksége, akkor a Szakszolgálat a meglévő szakvélemények alapján elhelyezési javaslatot tesz az illetékes Gyámhivatalnak. A gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezéséről a Gyámhivatal határozatot hoz, és ennek alapján kerülhet a gyermek ténylegesen a nevelőcsaládba. / Mindezek után az adott gyermek vonatkozásában írásos megállapodást kötnek a nevelőszülővel.
  4. A gyermek elhelyezését követően a nevelőszülő természetesen nem marad egyedül, a nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A gyermek gyermekvédelmi gyámja figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését. A nevelőszülőnek módja van még továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken is részt venni.

 

 

 A NEVELŐSZÜLŐ FELADATAI

 

-          Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését –az egyéni gondozási – nevelési terv alapján.

-          Gondoskodik a gyermek megfelelő iskoláztatásáról (amennyiben szükséges, speciális foglalkoztatásáról is)

-          Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre.

-          Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását a Gyámhivatal határozatának megfelelően.

-          Elősegíti a gyermek visszakerülését vérszerinti családjához, hozzátartozóihoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését,

-          Vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását,

-          Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel,

-          A tevékenységet ellenőrző Gyámhivatallal,

-          A gyermekvédelmi  gyámmal és tájékoztatja őket munkájáról.

 

A NEVELŐSZÜLŐI GONDOSKODÁS  FINANSZÍROZÁSA

 

-          2014.01.01-től a nevelőszülő és a működtető között nevelőszülői foglalkozatási                               jogviszony jön létre, mely nyugdíjalapot képező jogviszony.

-          A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

-          Alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 30%-a illeti meg, minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.

-          Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.

-          Fenti jogszabályok értelmében a nevelőszülőt 2017. évben megillető alapdíj havi összege: 38.250,- Ft ( a minimálbér 30%-a)  napi összege: 1.147,- Ft (a havi összeg 1/30-ad része)

-          A nevelőszülőt arra az időszakra, ameddig a gyermeket saját háztartásában neveli, - a gyermek ellátását szolgáló - nevelési díj, valamint ellátmány illeti meg.

A havi nevelési díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a, sérült, tartósan beteg gyermek esetében 140 %-a, és a speciális ellátást igénylő gyermek esetében 150 %-a. Az ellátmány összege a különböző kategóriáknak megfelelően a havi nevelési díj 25 %-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta folyósítunk. Ezen összegeket a gyermek elvárásoknak megfelelő, teljes körű ellátására kell fordítani. A nevelőszülőt tevékenységéért nevelőszülői díj illeti meg gyermekenként, melynek összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

          A nevelőszülői gondozással kapcsolatos részleges jogi információk megtalálhatók:

-          1997. évi XXXI. Törvény Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Magyar Közlöny 1997/39. sz.)

-          A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

-          513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

-          29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a család napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

-          149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.

-          369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

További információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 8 órától 16 óráig, telefonon és személyesen egyaránt.

 

 


 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Levélcím: 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

Fax: 06-66-530-231

 

Kisné Fekete Marianna: 06-66/530-220/267 mellék

/Szakmai vezető/

Email cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona:

/Fix koordinátor/

Email cím: sevella.ilona@fago.hu

 


2017-08-22 10:40

Vissza