19°C, 5.4 km/hváltozó szél, közepesen felhős
Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

5600 Békéscsaba Degré u. 59.

 


 

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek

 

 

 

BEVEZETŐ

 

A nevelőszülő tevékenység vállalása olyan döntés, amely kihat mind a feladatot vállaló/k/, mind gyermekei/k/, hozzátartozói/k/ életére.

Első lépésben ezeket, a kapcsolatokat kell megvizsgálni, hisz egy rossz döntésükkel nemcsak önmagukat, másokat is veszélybe sodorhatunk.

Ezen nagy horderejű döntésük előtt néhány fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

A legalapvetőbb tudnivaló az, hogy a nevelőszülői gondozás családtámogató szolgáltatás, azaz a nevelőszülők feladata a gyermek valóságos érdekeinek képviselése, családi minták nyújtása, valamint korrekt kapcsolattartás a vérszerinti családdal. E feladatokat annak érdekében végzik, hogy a gyermek/ek/ a lehető legrövidebb időn belül visszakerülhessen /ek/ vérszerinti családjába / családjukba, vagy amennyiben ez nem lehetséges, támogassák a gyermeket egy életre szóló biztonságos kapcsolathoz juttatása érdekében.

A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, feladataihoz jogilag és lélektanilag szükséges felkészülniük, melyhez a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ szakemberei ismereteikkel és tapasztalataikkal nyújtanak segítséget.

Lényeges, hogy olyan biztonságérzet jöjjön létre a Leendő Nevelőszülőkben, amely a hiedelmekkel, negatív véleményekkel és szélsőséges ítéletekkel szemben tudja képviselni a tisztességes nevelőszülői tevékenységet.

Higgyék el, a nevelőszülői tevékenység nagy kihívás, de a felelősséggel végzett munka örömet és békességet eredményez saját családjukban is.

 

 

HOGYAN  LEHETEK  NEVELŐSZÜLŐ?

 

 

A következőkben tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás folyamatáról és ismertetjük a nevelőszülők jogi értelemben is körülhatárolt feladatait.

Bízunk abban, hogy az általunk összegyűjtött információk segítenek Önöknek abban, hogy helyes döntést hozzanak és későbbi munkájuk sikeres, legyen.

Nevelőszülő csak az lehet, aki:

-          Magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy

-          Menekültként elismert személy;

-          Büntetlen előéletű

-          24. életévét betöltötte; a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb;

(Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kapcsolatban álló személyeknél el lehet térni)

-          Fizikai és lelki állapota, valamint a körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,

-           A jelentkező családjának az egy főre jutó bruttó jövedelme eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegét (legalább 28.500,- Ft)

 

A nevelőszülővé válás folyamata

  1. A Békés Megyei illetékességű leendő nevelőszülő bemutatkozó levélben, vagy személyesen jelentkezik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál, mint a Nevelőszülői hálózat működtetőjénél.

Békés Megyében ez a cím: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

  1. A nevelőszülői hálózat szakemberei környezettanulmányt készítenek a jelentkező otthonában.
  2. A jelentkezőnek formanyomtatványon igazolnia kell az egészségügyi és fizikai alkalmasságát háziorvosi – esetleg szakorvosi véleménnyel.

-          vizsgálatokat a háziorvos ill. szükség esetén a Központ által felkért szakemberek végzik)

-          A jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel vett részt (amely a 28 órás döntés- előkészítő és a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból áll,) és vállalja a képzés költségét a 30. 000,- Ft / fő önköltséget, amely két részből tevődik össze: , a 60 órás tanfolyam díja családonként 25.000,-Ft, a tankönyv díja családonként: 5000,-Ft. Plusz költség a pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja amely személyenként: 5.000,- Ft A jelentkezőnek a házastársa, illetve az élettársa az elhatározáshoz hozzájárul és a felkészítő tanfolyamon eredményesen vesz részt, amely számára ingyenes

-          Amennyiben sikeresen elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és Önhöz a gyámhivatal gyermeket helyezett el, vállalnia a kell, hogy két éven belül megszerzi a 240 órás KOP képzést

  1. A 60 órás felkészítő tanfolyam sikeres elvégzése után, a résztvevőknek be kell nyújtani egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és az elhelyezésre szolgáló épület használati jogcímét bizonyító okiratot (tulajdoni lapot).
  2. A leendő nevelőszülőnek és házastársának /élettársának/ a törvény által kötelezően előírt 60 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. A FIKSz programban résztvevők döntést hoznak saját alkalmasságukról, és elméleti ismereteket szereznek a nevelőszülői munkáról.
  3. A tanfolyam sikeres elvégzése után nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. Általában egy- két gyermeket, saját gyermekkel együtt maximum hat fő gyermek nevelkedhet egy családban. Amennyiben a szakemberek és Önök együtt megtalálták azt a gyermeket, akinek az Önök családjára van szüksége, akkor a Szakszolgálat a meglévő szakvélemények alapján elhelyezési javaslatot tesz az illetékes Gyámhivatalnak. A gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezéséről a Gyámhivatal határozatot hoz, és ennek alapján kerülhet a gyermek ténylegesen a nevelőcsaládba. / Mindezek után az adott gyermek vonatkozásában írásos megállapodást kötnek a nevelőszülővel.
  4. A gyermek elhelyezését követően a nevelőszülő természetesen nem marad egyedül, a nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A gyermek gyermekvédelmi gyámja figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését. A nevelőszülőnek módja van még továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken is részt venni.

 

 

 A NEVELŐSZÜLŐ FELADATAI

 

-          Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését –az egyéni gondozási – nevelési terv alapján.

-          Gondoskodik a gyermek megfelelő iskoláztatásáról (amennyiben szükséges, speciális foglalkoztatásáról is)

-          Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre.

-          Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását a Gyámhivatal határozatának megfelelően.

-          Elősegíti a gyermek visszakerülését vérszerinti családjához, hozzátartozóihoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését,

-          Vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását,

-          Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel,

-          A tevékenységet ellenőrző Gyámhivatallal,

-          A gyermekvédelmi  gyámmal és tájékoztatja őket munkájáról.

 

A NEVELŐSZÜLŐI GONDOSKODÁS  FINANSZÍROZÁSA

 

-          2014.01.01-től a nevelőszülő és a működtető között nevelőszülői foglalkozatási                               jogviszony jön létre, mely nyugdíjalapot képező jogviszony.

-          A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

-          Alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 30%-a illeti meg, minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.

-          Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.

-          Fenti jogszabályok értelmében a nevelőszülőt 2017. évben megillető alapdíj havi összege: 38.250,- Ft ( a minimálbér 30%-a)  napi összege: 1.147,- Ft (a havi összeg 1/30-ad része)

-          A nevelőszülőt arra az időszakra, ameddig a gyermeket saját háztartásában neveli, - a gyermek ellátását szolgáló - nevelési díj, valamint ellátmány illeti meg.

A havi nevelési díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a, sérült, tartósan beteg gyermek esetében 140 %-a, és a speciális ellátást igénylő gyermek esetében 150 %-a. Az ellátmány összege a különböző kategóriáknak megfelelően a havi nevelési díj 25 %-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta folyósítunk. Ezen összegeket a gyermek elvárásoknak megfelelő, teljes körű ellátására kell fordítani. A nevelőszülőt tevékenységéért nevelőszülői díj illeti meg gyermekenként, melynek összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

          A nevelőszülői gondozással kapcsolatos részleges jogi információk megtalálhatók:

-          1997. évi XXXI. Törvény Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Magyar Közlöny 1997/39. sz.)

-          A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

-          513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

-          29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a család napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

-          149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.

-          369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

További információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 8 órától 16 óráig, telefonon és személyesen egyaránt.

 

 


 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Levélcím: 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

Fax: 06-66-530-231

 

Kisné Fekete Marianna: 06-66/530-220/267 mellék

/Szakmai vezető/

Email cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona:

/Fix koordinátor/

Email cím: sevella.ilona@fago.hu

 


2017-08-22 10:40

Vissza