Ebzárlat és legeltetési tilalom
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala előtt hivatalból indított közigazgatási hatósági ügyben a Gyomaendrődi Járás, a Szarvasi Járás és a Szeghalmi Járás teljes illetékességi területére vonatkozóan 2018. szeptember 3. napon BE-03/06/2871-2/2018. iktatószámon meghozott ebzárlatot és legeltetési tilalmat elrendelő határozatot saját hatáskörben visszavonom, egyben


a Gyomaendrődi Járás, a Szarvasi Járás és a Szeghalmi Járás teljes illetékességi területére vonatkozóan

2018. szeptember 29-tól 2018. október 25-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.


Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

Jelen határozatom egy példányának helyben szokásos módon történő közzétételről hatóságom gondoskodik.

Jelen határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatalnak címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. sz.), de hivatalomhoz (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.), fellebbezési díj mentesen benyújtott fellebbezéssel élhet.

 


A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról szóban vagy írásban lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a határozat meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Az l. fokú hatóság a fellebbezést — amennyiben annak nem kíván helyt adni — az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc — napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult Il. fokú hatósághoz kivéve, ha a megtámadott határozatot a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint, ha az ügyfél a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonta.

A fellebbezés elbírálására jogosult Il. fokú hatóság az I fokú határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A Il. fokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A Il.

fokú hatóság a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

Ha a Il. fokú hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges a határozatot végzésben megsemmisíti, és az ügyben az l. fokú hatóságot új eljárásra kötelezi.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás során elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. A fellebbezésben fel kell tüntetni határozatom iktatási számát.

Jelen határozatomat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandónak mondom ki.

 

INDOKOLÁS

Békés megye teljes területén 2018. szeptember 29. és 2018. október 4. között történik a vadon élő húsevők veszettség elleni csalétkes immunizálása.

Annak érdekében, hogy a repülőgépről kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel* a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.S (5) bekezdése értelmében vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken a járási fő állatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

A 2018. szeptember 3. napon BE-03/06/2871-2/2018. iktatószámon meghozott ebzárlatot és legeltetési tilalmat elrendelő határozat korlátozás időtartamára vonatkozó része jogszabálysértő időtartamot állapított meg, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.). 120.S (1) bekezdésének megfelelően a határozatot visszavontam és a jogszabálynak megfelelő helyes adatok szerint új határozatot hoztam.


Az illetékes járási (fővárosi körzeti) hivatalra vonatkozó állat-járványügyi intézkedések elrendelésének közzétételi kötelezettségét az Éltv. 52.S (2) bekezdése írja elő. A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az azonnali végrehajtást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 42.S (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el. Határozatomat az Éltv 51.S (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.). 81.S (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ákr. 116.S (1) bekezdésén és a (2) bekezdés a) pontján, a 1 18-1 19.5 előírásain alapul. Határozatomat az Ákr. 80.S (1) bekezdésének és 81 .S (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

Hatásköröm és illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A.S b) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2.S (4)-(5) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3.9 g) pontja, 18.5 (3) bekezdés a) pontja és 14.S (5) bekezdése határozza meg.

A döntés elleni fellebbezés illetékmentességét az 1990. évi XCIII. törvény 33.5 (2) bekezdés 25. pontja állapítja meg.Gyomaendrőd, 2018. szeptember 20.


 


 

 

 

 

 


2018-09-25 08:53

Vissza