Időközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választásDévaványai Helyi Választási Bizottság

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.Dévaványai Helyi Választási Bizottság
2/2017. (X.20.) Dv. HVB hat


Dévaványai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése alapján a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását

 

2018. január 14. napjára tűzi ki.


A Dévaványai Helyi Választási Bizottság a 2018. január 14. napára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása határnapjait a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

A Dévaványai Helyi Választási Bizottság a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint állapítja meg: a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléshez 5 választópolgár ajánlása szükséges.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. sz.) címzett, de a Dévaványai Helyi Választási Bizottsághoz (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.sz., fax: 66/484-100,

e-mail:jegyzo@devavanya.hu) benyújtott fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy legkésőbb 2017. október 23. 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton, faxon vagy e- mailen is benyújtható. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ~ ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a b hó sági nyilvántartásba-vét éli számát, A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Elrendelem a határozatnak a Dévaványa Város Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2017. október 20. napjától történő közzétételét.

 

Indokolás


A 2014. október 12. napján megtartott roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a Dévaványai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt és három fővel megalakult a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A választást követően Balog Béla 30 szavazattal mandátumot szerzett, melyről 2014. november 10. napján lemondott.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 68. § (1) bekezdése értelmében, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A fenti jogszabályhelynek eleget téve írásban tájékoztatást kapott Molnár Mónika Szilvia és Balog Béláné RPSZ jelölő szervezet jelöltjeit, hogy egy mandátum megüresedett. Az értesített jelöltek 2014. november 11. napján nyilatkoztak, hogy a mandátumszerzés lehetőségével nem kívánnak élni, képviselőként nem kívánnak részt venni a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kép vi se lő -t estületének munkájában.

A Roma Nemzetiségi települési önkormányzati képviselők választásának eredmény jegyzőkönyve alapján, a soron következő legtöbb szavazatot kapott Farkasné Sipos Ágnes Mária jelölt tájékoztatva volt a megüresedett mandátumról.

Farkasné Sipos Ágnes Mária a LUNGO DROM jelölőszervezet jelöltje 2014. november 12. napján kelt nyilatkozatával élni kívánt a mandátumszerzés lehetőségével és képviselőként részt kívánt venni a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában, majd a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő a megbízatásáról, mandátumáról a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2015. február 20. napjával lemondott.

Ezt követően Nagy Márió a LUNGO DROM jelölő szervezet jelöltje nyilatkozott, hogy a mandátumszerzés lehetőségével élni kíván, képviselőként részt kíván venni a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájában, majd erről a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2015. július 20. napjával lemondott.

A Roma Nemzetiségi települési önkormányzati képviselők választásának eredmény jegyzőkönyve alapján legkevesebb érvényes szavazatot kapott Belanka Richárd a mandátumszerzés lehetőségével nem kívánt élni, képviselőként nem kívánt részt venni a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában.

2017. szeptember 22. napján megtartott Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendkívüli ülésen Janovics Otília képviselő 2017. szeptember 25. napjával lemondott képviselői mandátumáról, a lemondását 44/2017. (IX.22.) határozattal állapította meg a képviselő-testület.

A Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a képviselő megbízatása megszűnik lemondással.

A Nektv. 68. § (1) bekezdés értelmében, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A 2014. október 12. napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményét megállapító jegyzőkönyv szerint az egyéni listán több jelölt nem szerepel.

A Nektv. 69. § (2) bekezdés értelmében, ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

A Nektv. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő­testületének, megbízatása megszűnik a képviselők számának a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkenése miatti időközi választás napján.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

A Ve. 11. § (1) bekezdése értelmében az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.

A Nektv. 59. § (1) bekezdése értelmében a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítja meg.

A Nektv. 51. § (1) bekezdés a) pontja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő. ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint száz fő.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással,

A HVB hatásköre és határozata Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223. § -225. §-on alapul.

Dévaványa, 2017. október 20.

 

 

 

 1. melléklet a 2/2017. (X.20.) DV. HVB határozathoz

A Dévaványai Helyi Választási Bizottság a Ve. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. január 14. napjára kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának eljárási határidőt és határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. Szavazóköri névjegyzék

  1. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2017. december 29. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)
  2. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2017. november 17. a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az illetékes Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)
  3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2017. november 17.-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)
  4. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2017. november 17. napig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)
  5. A mozgóurna iránti kérelemnek

a)     A választás kitűzését követően, de legkésőbb 2018. január 12-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. (Ve. 103. § (2) bekezdés a.) pontja) vagy

b)     2018. január 14-én legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.(Ve. 103. §. (2) bekezdés b.) pontja)

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2018. január 13-án bírálja el (Ve. 113. § (2) bekezdés)

6. A helyi választási iroda a 2018. január 12. nap 16.00 óráig bekövetkező változásokat átvezeti és a szavazóköri névjegyzéket a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja.

7. A helyi választási iroda - vagy megbízás alapján a területi választási iroda - a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2018. január 13-án kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés)

8. A kinyomtatott szavazókon névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2018. április 16-án meg kell semmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés)

9. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2018. április 16-án törölni kell. (Ve. 109. § (2) bekezdés)

10. A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékében nyilvántartott adatait 2017. október 21. naptól hozzáférhetővé teszi a helyi választási iroda számára. (Ve. 101. §)A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének a napján szereplő választópolgárok 5%-nak, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges. (Nektv. 59. § (1) bekezdés, Ve. 316. §)

 

 

Jelöltállítás


 1. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének a napján szereplő választópolgárok 5%-nak, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges. (Nektv. 59. § (1) bekezdés, Ve. 316. §)
 2. A roma települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2017. december 11. napjáig kell bejelenteni. (Ve. 318. § (1) bekezdés)
 3. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2017. december 4-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánló ívet. A választási iroda valamennyi ajánló ívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés)
 4. A választási iroda - az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2017. november 27-én és 2018. január 1-jén 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317. § (2) bekezdés)
 5. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2017. december 11. (Ve. 124. § (2) bekezdés)
 6. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő 2018. április 16-án megsemmisíti. (Ve. 128. §)

 

Kampánvtevékenvség


 1. A választási kampányidőszak 2017. november 25. napjától 2018. január 14. nap 19.00 óráig tart. (Ve. 139. §)
 2. Választói gyűlés tartásának utolsó időpontja 2018. január 13. 24.00 óra. (Ve. 145. § (1) bekezdés)
 3. 2018. január 14-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) pontja)
 4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazó helyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2018. január 14. napján nem folytatható. (Ve. 143. §)
 5. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték 2018. február 13. napjáig köteles eltávolítani. (Ve. 144. § (7) bekezdés)
 6. A Ve. 135. § szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerinti nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító szervezetnek legkésőbb 2018. január 14. napjáig kell megsemmisítenie és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

 

Szavazás előkészítése


 1. A választási bizottság a bejelentett jelöltek- annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2017. december 11-én 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés)
 2. A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2017. december 11. napja után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162. § (1) bekezdés)
 3. 2018. január 13-án a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164. § (1) bekezdés)
 4. Az iratok és kellékek őrzését 2018. január 14. napjáig a HVI biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

 

Szavazás


1. A szavazóhelyiségben szavazni 2018. január 14-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169. §)

 

Eredmény megállapítása


 1. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodába 2018. január 17. napjáig tekinthető meg. (Ve. 204. §)
 2. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2018. április 15-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.(Ve. 205. § (1) bekezdés)

3. 2018. április 16-a utáni napon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205. § (2) be