TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRMagyarország Kormánya a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének átalakításával egy területileg egységes regionális rendszer megvalósítását tűzte ki végső céljául. Kiemelt célként került meghatározásra az európai uniós forrásokból megvalósult fejlesztések hatékony üzemeltetése. A célok megvalósítása érdekében került kialakításra 22 régió, az integráció tere. Az önkormányzatoknak és a közszolgáltatóknak szorosan együtt kell működni az integrációs koncepció megvalósításában. Az integráció következményeként „az egy régió, egy társulás, egy közszolgáltató” modellnek kell érvényesülnie.

A Kormány által meghatározott lehatárolási terv szerint a Gyomaendrődi Járás térsége a DAREH Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz került integrálásra, így a Képviselő-testület döntése alapján 2017.október 1.- napjától a hulladékkezelési közszolgáltatás koordinálását Feladat-átadási szerződésben foglalt feltételek alapján a DAREH társulás látja el. A DAREH Társulása a települési hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére a kizárólagos tulajdonában lévő DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t jelölte ki közszolgáltatóként, aki a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-t alvállalkozóként vonta be a feladatellátáshoz.  

Uniós forrásból került a komposztáló telep mellett megvalósításra a dévaványai hulladékudvar létesítménye, amely a szükséges hatósági engedélyeztetést követően megnyílik majd a helyi lakosság előtt, előreláthatólag ennek időpontja 2018. januárban várható. Megnyitást követően a háztartások ingyen adhatják le azon hulladékaikat, amiket a gyűjtőedénybe nem rakhatnak, vagy amitől egyébként, amitől megválni kötelesek. Ugyancsak uniós forrásból 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet kerül kiosztásra a háztartások részére, ezzel felváltva a zsákos gyűjtési lehetőséget. Az edényzet átvételét követően minden háztartás két gyűjtőedénnyel rendelkezik majd, a hulladékok szétválogatása minden ingatlantulajdonos részére kötelezővé válik. A begyűjtő járatnak kötelessége ellenőrizni az edényzet tartalmát és fellépni azokkal szemben, akik nem tartják be a gyűjtésre és az átadásra vonatkozó szabályokat. Elsődleges cél, hogy az alapanyagában felhasználható hulladékok megfelelő előkezelést követően újrahasznosításra kerüljenek.

További változás, hogy a begyűjtött hulladék nem Gyomaendrődre, hanem a szeghalmi hulladék átrakóállomáson keresztül a békéscsabai válogatóműbe kerül beszállításra. A békéscsabai Magyarország jelenleg üzemelő legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb kommunális hulladékválogatója, optikai és röntgensugaras válogatók is működnek benne.

A hulladékválogató technológia, a válogatásban közreműködő személyzet egészségének védelme érdekében a gyűjtőedényekbe salakot, hamut és kormot rakni tilos!  

A szelektív edény átvételének időpontjáról minden ingatlan külön értesítést kap, az edényzet használatához pedig külön használati útmutató kerül átadásra.

 

JOGI TUDNIVALÓK

 

Figyelem!

Aki a szelektív gyűjtéshez felkínált gyűjtőedény átvételét indokolatlanul megtagadja, a szelektív gyűjtési átadási kötelezettségének nem vagy nem az önkormányzati rendeletben szabályozott módon tesz eleget, az hulladékgazdálkodási vétséget követ el, az elkövetővel szemben a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának van helye. A bírság kiszabására a jogsértés súlyát figyelembe véve 1. 500-50. 000,- Ft között a település jegyzője jogosult.

 

ELÉRHETŐSÉGEK


Az Ön közszolgáltatója:           DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.

 

A közszolgáltató által alvállalkozóként kijelölt közreműködő szervezet

GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT  5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu 

T/fax: 66/386-233, 386-269 Ügyfélkapcsolati iroda:  5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  Önkormányzati hivatal udvarán a parkolóknál lévő kis épületben

 

Ügyfélfogadási időpontok 2017-ben


2017. november 22. 

szerda 

730-1200, 1230-1530

2017. december 6. 

szerda 

730-1200, 1230-1530

2017. december 20. 

szerda 

730-1200, 1230-1530

 

A közszolgáltatást érintő kérdéseivel forduljon közreműködő szervezet fenti telefonszámon elérhető telephelyi ügyfélszolgálathoz!

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL  ÉS A GYŰJTÉSI IDŐPONTOKRÓL

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi 2 alkalommal lesz elérhető az ingatlanhasználók számára. 

A sárga színű 120 literes edény a háztartásokban keletkező papír, műanyag és fém hulladék elkülönített gyűjtésére szolgál.

Elhelyezhető benne:

-          újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz);

-          üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl.: samponos, habfürdős);

-          háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak;

-          különféle    háztartási            fémhulladékok (pl.:        evőeszközök)    és           fémdobozok      (italos- és konzervdobozok).

A dobozokat, flakonokat lapítva kell az edényzetbe elhelyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több hulladék férjen a tartályba.

A tartályban elhelyezett papír, fém- és műanyag hulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben történik.

 

Kérjük, NE dobjanak bele:


-          élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl.: olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendőt, szalvétákat;

-          zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt;

-          CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.: nejlonharisnya), mert az újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! A fémhulladékok esetében is fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a tartályba.

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az ingatlan tulajdonosoknak, illetve a társasháznak kell gondoskodnia arról, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékok (papír, illetve műanyag és fém) a megfelelő tartályba kerüljenek. Amennyiben a gyűjtő edény települési szilárd hulladékot is tartalmaznak, úgy a szolgáltató a hulladékot nem tudja a szelektív gyűjtés keretében elszállítani, és erről a lakókat/ingatlan tulajdonosokat írásban tájékoztatja. Ilyen esetben az edényzet tartalmának rendbetételéről, továbbá a szelektív gyűjtőedényzet mellé rakott egyéb, nem odaillő hulladék kezeléséről is az ingatlan tulajdonosának, vagy a lakóház kezelőjének kell gondoskodnia.

Javasoljuk, hogy az edényzet könnyebb azonosíthatósága érdekében az ingatlan címét tüntessék fel az edényzeten.

A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztán tartása, a ház elé ki- és visszahelyezése a lakóingatlan tulajdonosának, illetve a társasházak feladata.

Az edényzetek az ürítés napján kora reggel, vagy az azt megelőző nap este kell kihelyezni jól látható, célgépünkkel megközelíthető helyre. Javasoljuk, hogy az úttest mellett található járda szélére tolják ki. Az elszállítást végző járat személyzete az ürítést követően az edényzetet a kikészítés helyére helyezi vissza.

 

FONTOS!


-          Munkatársaink a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a sárga gyűjtőedényből ürítik, a mellé rakott zsákokból és egyéb tároló eszközökből nem szállítják el.

-          Nem ürítik ki a gyűjtőedényt kollégáink akkor sem, ha az egyéb települési szilárd hulladékot is tartalmaz. Ilyen esetben átválogatásra vonatkozó felhívást hagynak a helyszínen.

A gyűjtőedények mellé rakott egyéb, nem odaillő hulladék kezeléséről is az ingatlan tulajdonosának, vagy a lakóház kezelőjének kell gondoskodnia.

 

GYŰJTŐPONT


A hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhetőek el: az italos-, befőttes, parfümös és egyéb öblösüvegek; üvegpoharak, továbbá salak, hamu és korom. 

Ezen hulladékok gyűjtésére az Önkormányzati Hivatal udvarán elhelyezett hulladékgyűjtő pontnál van lehetőség, ahol a hulladékokat a megfelelő konténerekbe el lehet helyezni.

 

Szelektív (sárgaedényes) hulladékgyűjtési időpontok 2017. évben: 

2017. november 24. péntek 2017. december 8. péntek

2017. december 22. péntek

 

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy ennek megfelelően a szelektív (sárga) hulladékgyűjtő edényt reggel 7:00 órától az ürítés időpontjáig az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

TÁJÉKOZTATÓ VEGYES HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL  ÉS A GYŰJTÉSI IDŐPONTOKRÓL


A vegyes hulladékgyűjtés hetente a megszokott rendben történik a régi edényben történő gyűjtéssel. Ügyeljen arra, hogy olyan hulladékot, amit szelektíven kell gyűjtenie semmiképp ne rakjon az edénybe!

Ne cserélje fel a hulladékgyűjtő edényeket! Mindig a megfelelőt használja!

Nem helyezhető a vegyes hulladékgyűjtő edénybe továbbá: 

-          üveghulladék (italos-, befőttes, parfümös és egyéb öblösüvegek)

-          építési és bontási hulladék;

-          hamu, salak, korom;

-          állati tetem, állati ürülék;

-          elektromos, elektronikai hulladék;

-          települési hulladéknak nem minősülő hulladék;

-          folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;

-          veszélyes hulladék;

-          zöldhulladék;

-          egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

A hulladékudvar megnyitását követően a felsorolt hulladékok (az állati tetem kivételével) a hulladékudvaron elhelyezhetővé válnak.

 

TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL  ÉS A GYŰJTÉSI IDŐPONTOKRÓL


A vegyes zöldhulladék gyűjtés során a kertekben, udvarokon, valamint a konyhai feldolgozásban keletkező zöldhulladékok kerülnek begyűjtésre.

Az alábbi zöldfélék helyezhetőek ki:

-          Kerti hulladék: kötegelve, kévébe összekötve (max. 70 cm hosszú és 50 cm átmérő) faág, fanyesedék, gally, áttetsző műanyag zsákban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növény, egyéb apró zöldhulladék;

-          Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma;

-          Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok.

Ne helyezzenek ki állati ürülékkel szennyezett zöldhulladékot! Zöldhulladék gyűjtési időpont(ok) 2017. évben 

2017. évben már csak egyetlen alkalommal lesz: 2017. december 4. hétfő

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy a gyűjtési napon a zöldhulladékot reggel 7:00 órától az elszállítás időpontjáig az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

A zöldhulladékot a továbbiakban ki-ki maga is kiszállíthatja a komposztáló telepre, ennek feltételei nem változnak.

 

Komposztáló telep nyitva tartása:


         Hétfő:          8:00-12:00

         Kedd:           14:00-18:00

         Szerda:       --------------

         Csütörtök:  8:00-15:00

         Péntek:    --------------

         Szombat:  Minden hónap első szombatján 8:00-12:00 óráig.

 

Komposztáló telep kezelőjének neve, elérhetősége: 


         Neve:                 Székács Gyula Tel: 

         Elérhetősége:           06-30/410-3155 

         Elérhető a telep nyitva tartásának idejében minden nap 7-15 óráig.

 

 

                                                      Tisztelettel:

 

A DAREH Bázis Zrt. –vel közreműködve:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.