2022. október 01. – 21. közötti időszakra vonatkozó ebzárlat és legeltetési tilalom

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2022. október 01. — 21. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az állat- járványügyi intézkedés hatálya alatt:

  1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy. hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
  2. A település ter01etéröl kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
  3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
  4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek. a fegyveres erők és fegyveres testületek ebek, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
  5. 5 Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
  6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
  7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.
  8. A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe. szembe, orrba. szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

A döntés a közléssel végleges. A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon be101 a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (Szeged. Főfasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba. Szerdahelyi u. 2.) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam. önkormányzat, költségvetési szerv az úrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A hivatali kapu elérhetősége: BEMKHELELM.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a keresetlevelet — a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt — 30 napon belül továbbítja a bírósághoz.

A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság — az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével — a jogszabálysért6 vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi. és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

INDOKOLÁS

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések közigazgatási területe kivételével Békés megye területén a rókák veszettségének megelőzése érdekében 2022. október 01. — 06. közötti időszakban rep016gépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor,

Annak érdekében, hogy a kiszért vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R,) 8. S (5) bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.

A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkIv01i eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a R. 8. S (8) bekezdése és 12. S (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.

A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összef0ggö kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 481A. S (3) bekezdése, valamint a kóbor állat befogásával. tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő.

A járási hivatalok részére megküldött állat-járvány0gyi intézkedések elrendeléséról szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszertáncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. S (2) bekezdése írja elé.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. S (1) bekezdésében és a 81. S (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam meg.

A döntés véglegességéről az Akr. 82. S (1) bekezdése alapján határoztam.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és módjáról az Akr. 114. S (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 38. S. 39. S (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.5 (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást A keresetlevél továbbításáról és a tárgyaláson kEv01i elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 40. S-a és a 77. S (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

A közigazgatási peres eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: ltv.) 45/A. S (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az ltv. 62. S (1) bekezdés h) pontján alapul.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.5 (3) bekezdés s)-t) pontja, a földmüvelés0gyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. S (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.5 (1) bekezdése határozza meg.