Arany János Tehetséggondozó Program pályázati felhívása

A Belügyminisztérium pályázati felhívása

8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

A Belügyminisztérium a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2023/2024. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását segítő Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 • tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 • az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
 • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. 5a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 • bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. 5-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. 5-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
 • bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 33. 5-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
 • bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 45. 5 (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók  a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2024. január 19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2024. január 31-én) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

 A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2024. január 20. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2024. január 30. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és digitális kultúra oktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek a digitális kultúra területén, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJTP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft/hó, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 4,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 4,31 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,71 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (www.kormany.hu / Belügyminisztérium / Közérdekű adatok / Közérdekű információk és adatok), valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu / Köznevelés / Aktuális tanév eseményei).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített —javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára 2023. november 30-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatot legkésőbb 2023. december 8-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kenuk, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2024. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2024. február 21-éig a középfokú felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanulónak felvételi jelentkezést kell benyújtania. A felvételi dokumentumok közül a Tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz elektronikusan kitöltve, ügyfélkapun keresztül, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolá(k)ba, az intézmény(ek) által megadott címre kell elküldeni. (A 2024. február 9-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@bm.gov.hu).

A program leírása letölthető:

 • Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/AJTP_kerettantervek)

 • Az Arany János Tehetséggondozó Program kollégiumi tevékenység- és foglalkozásrendszere (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/AJTP_kollegium_KNOAP_m elleklet.docx)

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Belügyminisztérium a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2023/2024. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását segítő Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

Ezzel egyedülálló lehetőséget biztosítunk az Ön településén az idei tanévben végzős hátrányos helyzetű, tehetséges diákok számára.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Iskolánkban a 2000/2001-es tanévtől indult el ez a program az Oktatási Minisztérium gondozásában, és azóta is sikeresen működik. Jelenleg az egész országban huszonnégy középiskola vehet részt ebben a programban, Békés Vármegyében csak a mi intézményünk, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Altalános Iskola.

Az ötéves képzés során a tanulók egyéves előkészítő évfolyamon vesznek részt, ezt követően az iskola helyi tantervében foglaltak és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén érettségi vizsgát tesznek. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi, idegen nyelvi, matematika- és digitális kultúra oktatásban; önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulásmódszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (komplex középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek a digitális kultúra területén, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői engedélyt. A tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJTP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft/hó, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 4,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 4,31 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,71 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap.

A programban résztvevő tanulók folyamatos szociális támogatásban is részesülnek (étkezés, utazás, taneszközök, sportfelszerelés, ruházkodás), továbbá a program anyagi támogatásával számos belföldi és külföldi kiránduláson, kulturális rendezvényen (színház, mozi, koncert, múzeum) vehetnek részt. A program része valamennyi tanuló számára a térítésmentes kollégiumi ellátás igénybe vétele.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet.

A felhívás és mellékletei itt érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/laktualis tanev esemenyei/arany janos tehetseggondozo program pa lyazat 8evf

https://cdn.kormany.hu /uploads /document ,/f/ f4/ f46/f4662b68()85bec6567f608b11d7a1a558c80ed41 .pdf

https://psgsuli.hu/gimnazium/2023/09/26/felveteli-eljaras

A felhívást, a kitöltendő dokumentumokat, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos legfőbb határidejére vonatkozó tudnivalókat (30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 2. melléklet a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez) levelem mellékleteként is csatolom.

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatot legkésőbb 2023. december 8-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra Írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi Írásbeli vizsgára is 2023. november 30-áig. A központi Írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján ( www.oktatas.hu ).

A pályázat eredményéről 2024. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

Kérem szíves segítségét az érintett családok tájékoztatásában és a pályázat benyújtásában.

További kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Füzesi Krisztina — AJTP programgazda: +36204232791, fuzesi.kfisztina@psgsuli.hu Debreczeni Gábor — AJTP programfelelős: +36205066099,

Mezőberény, 2023. október 11.