Az Autós Büfében tartandó alkalmi zenés szabadtéri rendezvény zajkibocsátási határértékének megállapításáról szóló döntés közhírré tétele

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Ügyiratszám:DV/3628-3 /2019.

Tárgy: Autós Büfé Dévaványa, Sport u. 1. szám
alatt tartandó alkalmi zenés szabadtéri rendezvény
zajkibocsátási határértékének megállapításáról
szóló döntés közhírré tétele

 

 

Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:
Telefon:06-66/483-100 Melléklet: –

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője- továbbiakban: Jegyző – Salánki Erzsébet Jolán egyén vállalkozó (nyilvántartási száma: 33050686, székhelye: 5510 Dévaványa, Sport u. 1.) kérelmére az általa üzemeltetett „AUTÓS BÜFÉ” elnevezésű vendéglátó egységnél tartandó szabadtéri, zenés alkalmi rendezvények alatt üzemelő hangosító-berendezés, mint zajforrás zajkibocsátási határértékét megállapító Dv/36328-2/2019. ikt. számú határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL törvény -továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése szerint – „Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. – közhírré teszi, melyet Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.devavanya.hu honlapon helyez el.

A közlemény kifüggesztésének , honlapon való közzététel napja: 2019. június 21.

A közlemény levételének napja: 2019. július 7.

HATÁROZAT

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője- továbbiakban: Jegyző – Salánki Erzsébet Jolán egyén vállalkozó (nyilvántartási száma: 33050686, székhelye: 5510 Dévaványa, Sport u. 1.) kérelmére az általa üzemeltetett „AUTÓS BÜFÉ” elnevezésű vendéglátó egységnél tartandó szabadtéri, zenés alkalmi rendezvények alatt üzemelő hangosító-berendezés, mint zajforrás

zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

(6 órától 23 óráig)

(23 órától 6 óráig)

 
Sport u. 20. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;kertvárosi lakóövezet

Sport u. 22. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Sport u. 24. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Sport u. 26. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Sport u. 28. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Árpád u. 72. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Árpád u. 74. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Árpád u. 79. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Árpád u. 81. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

Mezőtúri u. 2. iskolaépület csak nappal védendő homlokzata előtti 2 méter

65

55

1 lakásos lakóépület

1110;falusias lakóövezet

A Jegyző kötelezi az ügyfelet, hogy Tóth Ferenc zajvédelmi szakértő által készített, 2019. május 27-én kelt zajvédelmi szakvéleményben meghatározott üzemeltetési feltételeket a szakvéleményben megadott zajforrásra vonatkozóan a rendezvény teljes ideje alatt maradéktalanul tartsa be és a fenti határértékeket folyamatosan biztosítsa.

A működés által okozott zajra vonatkozó panaszbejelentés esetén, a Jegyző ellenőrző hatósági zajmérést végeztethet. Amennyiben a fentebb meghatározott mértékű zajkibocsátási határérték túllépése megvalósul úgy az ügyfél zajvédelmi bírsággal sújtható.

Az ügyfél köteles a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni, amely a zajkibocsátási határérték túllépését okozhatja.

Az eljárás során 5.000,-Ft eljárási költség merült fel, melyet az ügyfél visel.

Jelen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) címzett, de a Jegyzőnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 10.000,-Ft, melyet a fellebbezésen illetékbélyeggel kell leróni.

 

INDOKOLÁS

 

Salánki Erzsébet Jolán egyén vállalkozó 2019. június 13-án zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő a Jegyzőnél. Kérelmében előadta, hogy az általa üzemeltetett Dévaványa, Sport u. 1. szám alatti Autós Csárda vendéglátó egység területén június 1 és szeptember 15. között kb. 6 alkalommal szeretne szabadtéri zenés alkalmi rendezvényt lebonyolítani.

 

 

Az ügyfél kérelméhez csatolta a Körös -Ökotrend Kft.(5700 Gyula. Újillés u.11.) ügyvezetője Tóth Ferenc szakértő által készített, 2019. május 27-én kelt zajvédelmi szakvéleményt

A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani Az 1. melléklet 1.a)pontja szerint:

„ Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke (LKH) megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha:

a)     közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével

 

Mivel az a) pont jelen esetben nem teljesül, így a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (X2I. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § 4 bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni a zajterhelési határértéket, amit az alábbiakban rögzít a jogszabály:

„(4) A nem közterületen megtartott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során

a)     nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b)     a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB,

c)      a b) pont szerinti határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra. ”

A szakvéleményben két „üzemállapotkerült megjelölésre, melyből az egyik a nappali háttérzene, melynek bemérési időpontja 2019. május 21. 20.0Ö-22-.30 között történt, a másik pedig az esti időszak könnyűzenei koncertje. A zajkibocsátási vizsgálatok eredménye az alábbiak szerinti:

 

1. üzemállapot: háttérzene

 

Mérési pont

Zajterhelési A-szint LAM dB(A)

Mértékadó A-hangnyomásszint

 LAE : LAM dB(A)

nappal

éjjel

nappal

éjjel

Árpád u. 81

51

51

Árpád u. 74

52

52

Sport u.20.

52

52

Sport u.22.

48

48

Sport u.24.

45

45

Sport u.26.

45

45

Sport u.28.

45

45

Mezőtúri u.2.

46

46

 

2. üzemállapot: koncert

 

Mérési pont

Zajterhelési A – szint Lám dB(A)

Mértékadó A-hangnyomásszint  LAM : LAM  dB(A)

nappal

éjjel

nappal

éjjel

Árpád u. 81

51

51

Árpád u. 74

64

64

Sport u.20.

61

61

Sport u.22.

54

54

Sport u.24.

49

49

Sport u.26.

46

46

Sport u.28.

45

45

Mezőtúri u.2.

47

47

Zajkibocsátási határérték teljesülésének vizsgálata:

 

Kritikus mérési pontok

Zajkibocsátási A-hangnyomásszint  LAM dB(A)

Zajkibocsátási

határérték

LKH dB(A)

Határérték túllépés T dB

 

nappal

éjjel

nappal

éjjel

nappal

éjjel

Árpád u.81.

51

65

55

0

Árpád u. 74.

64

65

55

0

Mezőtúri út 2.

47

65

55

0

A zajkibocsátás értékeléseként a szakértő úgy fogalmazott, hogy: „a vendéglátóhelyen a tervezett rendezvények zajkibocsátása a vizsgált időszakban nem okozott határérték feletti zajkibocsátás a nappali (06-23 óra közötti) időszakban a rendezvény a zajvédelmi követelményeknek megfelel.

A koncert időtartamát úgy kell szervezni, hogy? a zeneszolgáltatás 23 óra utáni éjszakai időszakot ne terhelje. ”

 

Az érintett ügyfelek a Dv/3628-2/2019. ikt. számú döntést a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél megtekinthetik előzetes telefonon történő időpont egyeztetést követően.

A határozat letöltése pdf formátumban

Dévaványa, 2019. június 21.