Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása a 2020. év elején a viharos időjárási körülmények miatt bekövetkezett károkkal kapcsolatosan

Kártérítési-igénybejelentő 1

Kártérítési-igénybejelentő 2

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hálózati engedélyes kártérítési felelősségét abban az esetben ismerhetjük el, amennyiben bebizonyosodik, hogy a megadott dátumon, a megjelölt fogyasztási helyen a hálózati engedélyes hibájából történt a károkozás.

A Polgári Törvénykönyv szerint a károsultnak kell bizonyítania a kár bekövetkezését, a károkozást kiváltó esemény és a kár bekövetkezése közötti ok-okozati összefüggést, valamint a bekövetkezett kár összegét is.

A kártérítéssel kapcsolatos további, részletes szabályokat szintén a Ptk. állapítja meg, a kártérítési igény kivizsgálása során e rendelkezések alapján járunk el.

Nem anyagi jellegű kárigényt nem áll módunkban elfogadni.

A kártérítési igény jogalapjáról, illetve az összegszerűségről (ezek elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról) a fent részletezett dokumentáció(k) beérkezése és megvizsgálása után tudunk dönteni. A döntésről írásban értesítjük a levélírót.

A kártérítési igény érdemi kivizsgálását akkor kezdjük meg, amikor a jelen levelünk szerint kért iratok társaságunkhoz beérkeznek.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az iratok beérkezése után – amennyiben azok nem teljes körűek, vagy további adatokra van szükségünk a kárigény kivizsgálásához -, további adatokat, információt vagy iratokat, igazolásokat kérjünk szerződő felünktől, vagy az általa meghatalmazott személytől.

Az adatvédelmi, és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően szerződéssel kapcsolatos információt csak a szerződő felünknek – nem természetes személy esetén a képviseletre jogosultnak – vagy az általa meghatalmazott személynek adhatunk, illetve adatmódosítást csak az ő kérésére végezhetünk.

Amennyiben olyan személy küldi el a megkeresést felénk, akivel nem állunk szerződésben, vagy a levélíró nem szerepel a cégképviseletre jogosultak között, akkor ezek mellé meghatalmazás is szükséges. A meghatalmazás nyomtatvány letölthető a www.eon.hu honlapunkról.

Az ügyintézéshez az alábbi adatok teljeskörű megadása szükséges:

  • Megkeresés témája: kártérítési igény/ igazolás kiállításának kérelme
  • Felhasználási hely címe:
  • Tízjegyű felhasználó azonosító:
  • Igazolás kérés esetén az áramszünet időtartama:

Amennyiben kártérítési igénnyel kíván élni, kérjük a csatolt formanyomtatványt értelemszerűen kitöltve visszajuttatni Társaságunkhoz, e-mail esetén a szkennelt dokumentumot csatolt mellékletként elküldve.

Ha nyomtatásra és/vagy szkennelésre nincs lehetősége, természetesen a nyomtatványon szereplő adatok leírása is megfelelő a kártérítési igény benyújtásához.

A nyomtatványnak megfelelően írja le részletesen, ismertesse a kárigény okát, a káresemény pontos helyét, időpontját, pontos összegét, csatolja a rendelkezésre álló számlák, szakvélemények jól látható másolatait.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el.