Bizottságok

Általános feladat- és hatáskörök.

A törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:

1. kezdeményezi, előkészíti feladatkörében eljárva a képviselő-testület döntéseit,
2. szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását;
3. ellenőrzi feladatkörében eljárva a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntésének előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;
4. dönt:
a) a bizottsági döntéshozatalból való kizárásról;
b) az ágazatához tartozó mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, ill. amelyekben való döntést részére a képviselő-testület meghatározta;

5. benyújtja a képviselő-testület által meghatározott tárgykörű előterjesztéseket;
6. megtárgyalja az ágazatához tartozó, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
7. közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában;
8. javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;
9. évente beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozatairól;
10. választási ciklusonként egy alkalommal beszámol a végzett tevékenységéről a képviselő-testületnek.

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A bizottság tagjai

Földi Imre                                   bizottság elnöke

Kissné Varga Teréz                  bizottsági tag

Kónya Dávid János                  bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Laskainé Kiss Alexandra       bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Szilágyi Ferenc                           bizottsági tag

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

Az önkormányzatnál és intézményénél:

1. figyelemmel kíséri

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

b) az önkormányzati rendeletek hatályosulását, kezdeményezi módosításukat, illetve hatályon kívül helyezésüket;

c) a város bűnmegelőzési programjának végrehajtását;

d) a város közrendjének, közbiztonságának alakulását;

e) a település épített és természeti környezetének védelmével kapcsolatos feladatok ellátását;

f) a települési állattartás helyzetét;

g) a környezet védelmét és a természetvédelmet szolgáló jogszabályok betartását, kezdeményezi, illetve véleményezi e tárgykörben helyi szabályok, rendeletek alkotását;

h) a rendezési terveket, programokat, kezdeményezi módosításukat.

2. véleményezi:

a) az önkormányzat gazdasági programját;

b) a költségvetés módosítását eredményező, képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat;

c) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

d) a költségvetési rendelettervezeteket, és a koncepciót;

e) a képviselő-testület elé kerülő, pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket;

f) a helyi adóztatási tevékenységről szóló éves beszámolót;

g) más bizottság anyagi kihatással járó döntéseit, valamint az önkormányzat vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit.

h) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

i) az önkormányzat éves közbeszerzési tervét;

j) a közbeszerzési eljárás pályázati feltételeit és a benyújtott pályázatokat;

k) a képviselő-testület éves munkatervét;

l) a rendőrőrs parancsnokának – képviselő-testület elé kerülő – éves beszámolóját;

m) a képviselő-testület elé kerülő szerződés tervezeteket;

n) a kormányhivatal törvényességi észrevételét;

o) a környezetvédelemmel kapcsolatos beszámolókat, a települési környezet állapotát;

p) a város bűnmegelőzési koncepcióját;

3. javaslatot tesz:

a) önkormányzati intézmény alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;

b) vállalkozások létrehozására;

c) önkormányzati vagyon hasznosítására, vagyonkezelésbe adására;

d) közbeszerzési pályázati eljárás nyertesére;

e) önkormányzati vagyon ingyenes átengedésére;

f) követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról a polgári jogviszonyból eredő követelések behajtásának rendjéről szóló szabályzatban foglalt esetekben;

g) az adók, térítési díjak, földhaszonbérek, bérleti díjak mértékére;

h) a munkahelyteremtő, beruházás ösztönző önkormányzati támogatás iránti pályázatok elbírálása során a támogatandó pályázókra és a támogatási összegre;

i) a civil szervezetek támogatására;

j) képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kinevezésekre, vezetői megbízásokra, ezzel egyidejűleg az illetmények, költségtérítések és egyéb járandóságok megállapítására;

k) intézkedés megtételére a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé;

4. állást foglal a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok érvényességéről;

5. közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában.

6. tájékozódik a stratégiai, a középtávú és az éves belső ellenőrzési tervről, az éves beszámolóról, valamint az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, melyekről szóló anyagokat a kistérségi társulás belső ellenőrzési csoportja bocsát rendelkezésére.

7. A Bizottság előkészíti a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos döntéseket, a földhasznosítással kapcsolatban javaslatot tesz.

8. Koordinálja az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, javaslatot tesz idegenforgalmi kiadványok kiadásának támogatására.

9. Ellenőrzi, kezeli, nyilvántartja: a vagyonnyilatkozatokat, lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja;

10. Felügyeli, illetve ellenőrzi a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását

11. Vizsgálja:

a) a képviselők és a polgármester összeférhetetlenségét, melyről jelentést tesz a képviselő-testületnek;

12. A Képviselő-testület ülésein lebonyolítja a titkos szavazást

Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság

A bizottság tagjai

dr. Ágoston Sándor                 bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Kónya Dávid János                  bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Pocsai Istvánné                        bizottsági tag

Purger Ferenc                            bizottság elnöke, önkormányzati képviselő

Varga Istvánné                          bizottsági tag

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

1. Közreműködik

a) az önkormányzati kulturális rendezvények szervezésében, a kulturális hagyományok ápolásában, a közművelődésre szerveződő közösségek tevékenységének támogatásában;

b) az önkormányzati rendeletek tervezetének kidolgozásában;

a) a város bűnmegelőzési programjának elkészítésében;

Összehangolja a testneveléssel és sporttal kapcsolatos városi feladatokat

2. Támogatja:

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását;

b) a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét;

c) a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását;

d) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit;

e) a művészeti alkotó munka feltételeinek javítását, és segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését;

3. Véleményezi:

a) az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat tervezeteket;

b) az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai beszámolóit;

c) a kompetenciamérések eredményeit, a szükséges intézkedések végrehajtását;

d) az indítható tanulócsoportok, napközis csoportok, óvodai csoportok számának meghatározását;

e) az óvoda, bölcsőde nyári zárva tartási időszakának időpontját;

f) az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat;

g) az oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szakmai koncepciókat, terveket, stratégiákat, (közművelődési koncepció, esélyegyenlőségi terv, sport- koncepció stb.);

h) az oktatási közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratait, szervezeti és működési szabályzatait;

i) a tömegközlekedés helyzetéről szóló beszámolót;

j) a városi rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést;

k) az oktatással összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a Képviselő-testület ülésén ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

l) helytörténeti kiadványok, könyvek támogatását;

m) a közművelődéssel összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a képviselő-testületi ülésen ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

n) a település éves ünnepség- és rendezvénytervét.

4. Koordinálja a testvérvárosi feladatokat

5. Figyelemmel kíséri:

a) az esélyegyenlőség biztosításának helyzetét;

b) a középiskolai oktatás helyzetét.

6. Javaslatot tesz: „Dévaványa Kultúrájáért”, „Dévaványa Oktatás Ügyéért”, „Dévaványa Sportjáért”, „Dévaványa Közszolgálatáért” kitüntetésre javasolt személyekre.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

A bizottság tagjai

Nyuzó Marietta                                  bizottság elnöke

dr. Ágoston Sándor                           bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Dr. Demeter Erzsébetet                   bizottsági tag

Kajla Csilla                                           bizottsági tag

Laskainé Kiss Alexandra                 bizottsági tag, önkormányzati képviselő

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

1. Megállapítja

a) az önkormányzat szociális rendeletében a bizottság hatáskörébe utalt települési támogatásokat

b) egyes jogtalanul felvett szociális juttatások visszakövetelését,

c) a Szociális Földprogramba történő bevonást.

2. Ellenőrzi az ágazathoz tartozó intézmények tevékenységét, a szociális földprogramot;

3. Figyelemmel kíséri

a) a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az egészségügyi és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére;

b) a foglalkoztatás helyzetét a településen.

4. Véleményezi

a) az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat-tervezeteket;

b) a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó, éves beszámolót, a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót;

c) a szociálpolitikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

d) a szociálpolitikai ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket;

e) az egészségügyi politikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

f) az egészségügyi ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket.

5. Részt vesz az ifjúságot érintő önkormányzati fejlesztési feladatok kidolgozásában;

6. Javaslatot tesz

a) a Ladányi Mihály utcai bérlakások bérbeadásakor a bérlő kijelölésére;

b) „Dévaványa Egészségügyéért” és „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím kitüntetettjeire.