Bizottságok

Általános feladat- és hatáskörök.

A törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:

1. kezdeményezi, előkészíti feladatkörében eljárva a képviselő-testület döntéseit,
2. szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását;
3. ellenőrzi feladatkörében eljárva a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntésének előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;
4. dönt:
a) a bizottsági döntéshozatalból való kizárásról;
b) az ágazatához tartozó mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, ill. amelyekben való döntést részére a képviselő-testület meghatározta;

5. benyújtja a képviselő-testület által meghatározott tárgykörű előterjesztéseket;
6. megtárgyalja az ágazatához tartozó, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
7. közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában;
8. javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;
9. évente beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozatairól;
10. választási ciklusonként egy alkalommal beszámol a végzett tevékenységéről a képviselő-testületnek.

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A bizottság tagjai

Földi Imre                                bizottság elnöke

Kissné Varga Teréz               bizottsági tag

Nyuzó Marietta                     bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Szilágyi Ferenc                       bizottsági tag

Tomasovszky Sándor           bizottsági tag, önkormányzati képviselő

 

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

 

Az önkormányzatnál és intézményénél:

1. figyelemmel kíséri

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

b) az önkormányzati rendeletek hatályosulását, kezdeményezi módosításukat, illetve hatályon kívül helyezésüket;

c) a város bűnmegelőzési programjának végrehajtását;

d) a város közrendjének, közbiztonságának alakulását;

e) a település épített és természeti környezetének védelmével kapcsolatos feladatok ellátását;

f) a települési állattartás helyzetét;

g) a környezet védelmét és a természetvédelmet szolgáló jogszabályok betartását, kezdeményezi, illetve véleményezi e tárgykörben helyi szabályok, rendeletek alkotását;

h) a rendezési terveket, programokat, kezdeményezi módosításukat.

2. véleményezi:

a) az önkormányzat gazdasági programját;

b) a költségvetés módosítását eredményező, képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat;

c) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

d) a költségvetési rendelettervezeteket, és a koncepciót;

e) a képviselő-testület elé kerülő, pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket;

f) a helyi adóztatási tevékenységről szóló éves beszámolót;

g) más bizottság anyagi kihatással járó döntéseit, valamint az önkormányzat vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit.

h) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

i) az önkormányzat éves közbeszerzési tervét;

j) a közbeszerzési eljárás pályázati feltételeit és a benyújtott pályázatokat;

k) a képviselő-testület éves munkatervét;

l) a rendőrőrs parancsnokának – képviselő-testület elé kerülő – éves beszámolóját;

m) a képviselő-testület elé kerülő szerződés tervezeteket;

n) a kormányhivatal törvényességi észrevételét;

o) a környezetvédelemmel kapcsolatos beszámolókat, a települési környezet állapotát;

p) a város bűnmegelőzési koncepcióját;

3. javaslatot tesz:

a) önkormányzati intézmény alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;

b) vállalkozások létrehozására;

c) önkormányzati vagyon hasznosítására, vagyonkezelésbe adására;

d) közbeszerzési pályázati eljárás nyertesére;

e) önkormányzati vagyon ingyenes átengedésére;

f) követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról a polgári jogviszonyból eredő követelések behajtásának rendjéről szóló szabályzatban foglalt esetekben;

g) az adók, térítési díjak, földhaszonbérek, bérleti díjak mértékére;

h) a munkahelyteremtő, beruházás ösztönző önkormányzati támogatás iránti pályázatok elbírálása során a támogatandó pályázókra és a támogatási összegre;

i) a civil szervezetek támogatására;

j) képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kinevezésekre, vezetői megbízásokra, ezzel egyidejűleg az illetmények, költségtérítések és egyéb járandóságok megállapítására;

k) intézkedés megtételére a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé;

4. állást foglal a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok érvényességéről;

5. közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában.

6. tájékozódik a stratégiai, a középtávú és az éves belső ellenőrzési tervről, az éves beszámolóról, valamint az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, melyekről szóló anyagokat a kistérségi társulás belső ellenőrzési csoportja bocsát rendelkezésére.

7. A Bizottság előkészíti a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos döntéseket, a földhasznosítással kapcsolatban javaslatot tesz.

8. Koordinálja az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, javaslatot tesz idegenforgalmi kiadványok kiadásának támogatására.

9. Ellenőrzi, kezeli, nyilvántartja: a vagyonnyilatkozatokat, lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja;

10. Felügyeli, illetve ellenőrzi a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását

11. Vizsgálja:

a) a képviselők és a polgármester összeférhetetlenségét, melyről jelentést tesz a képviselő-testületnek;

12. A Képviselő-testület ülésein lebonyolítja a titkos szavazást

 

Oktatási - Közművelődési és Sport Bizottság

A bizottság tagjai

Németi József                  bizottság elnöke

Molnár Tünde                  bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Szabóné Szilágyi Edit     bizottsági tag

Tomasovszky Sándor     bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Varga Istvánné                 bizottsági tag

 

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

 

1. Közreműködik

a) az önkormányzati kulturális rendezvények szervezésében, a kulturális hagyományok ápolásában, a közművelődésre szerveződő közösségek tevékenységének támogatásában;

b) az önkormányzati rendeletek tervezetének kidolgozásában;

a) a város bűnmegelőzési programjának elkészítésében;

Összehangolja a testneveléssel és sporttal kapcsolatos városi feladatokat

2. Támogatja:

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását;

b) a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét;

c) a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását;

d) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit;

e) a művészeti alkotó munka feltételeinek javítását, és segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését;

3. Véleményezi:

a) az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat tervezeteket;

b) az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények szakmai beszámolóit;

c) a kompetenciamérések eredményeit, a szükséges intézkedések végrehajtását;

d) az indítható tanulócsoportok, napközis csoportok, óvodai csoportok számának meghatározását;

e) az óvoda, bölcsőde nyári zárva tartási időszakának időpontját;

f) az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat;

g) az oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szakmai koncepciókat, terveket, stratégiákat, (közművelődési koncepció, esélyegyenlőségi terv, sport- koncepció stb.);

h) az oktatási közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratait, szervezeti és működési szabályzatait;

i) a tömegközlekedés helyzetéről szóló beszámolót;

j) a városi rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést;

k) az oktatással összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a Képviselő-testület ülésén ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

l) helytörténeti kiadványok, könyvek támogatását;

m) a közművelődéssel összefüggő döntéseket, előkészíti azokat és a képviselő-testületi ülésen ismerteti azokkal kapcsolatos állásfoglalását;

n) a település éves ünnepség- és rendezvénytervét.

4. Koordinálja a testvérvárosi feladatokat

5. Figyelemmel kíséri:

a) az esélyegyenlőség biztosításának helyzetét;

b) a középiskolai oktatás helyzetét.

6. Javaslatot tesz: „Dévaványa Kultúrájáért”, „Dévaványa Oktatás Ügyéért”, „Dévaványa Sportjáért”, „Dévaványa Közszolgálatáért” kitüntetésre javasolt személyekre.

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

A bizottság tagjai

Kanó József                           bizottság elnöke

Dr. Demeter Erzsébetet     bizottsági tag

Kajla Csilla                             bizottsági tag

Molnár Tünde                       bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Nyuzó Marietta                    bizottsági tag, önkormányzati képviselő

 

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

 

1. Megállapítja

a) az önkormányzat szociális rendeletében a bizottság hatáskörébe utalt települési támogatásokat

b) egyes jogtalanul felvett szociális juttatások visszakövetelését,

c) a Szociális Földprogramba történő bevonást.

2. Ellenőrzi az ágazathoz tartozó intézmények tevékenységét, a szociális földprogramot;

3. Figyelemmel kíséri

a) a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az egészségügyi és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére;

b) a foglalkoztatás helyzetét a településen.

4. Véleményezi

a) az ágazatát érintő, képviselő-testület elé kerülő pályázat-tervezeteket;

b) a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó, éves beszámolót, a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót;

c) a szociálpolitikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

d) a szociálpolitikai ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket;

e) az egészségügyi politikával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, és javaslatot tesz ezek kialakítására;

f) az egészségügyi ellátással kapcsolatos rendelettervezeteket.

5. Részt vesz az ifjúságot érintő önkormányzati fejlesztési feladatok kidolgozásában;

6. Javaslatot tesz

a) a Ladányi Mihály utcai bérlakások bérbeadásakor a bérlő kijelölésére;

b) „Dévaványa Egészségügyéért” és „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő cím kitüntetettjeire.