Bizottság

Általános feladat- és hatáskörök.

A törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:

1. kezdeményezi, előkészíti feladatkörében eljárva a képviselő-testület döntéseit,
2. szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását;
3. ellenőrzi feladatkörében eljárva a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntésének előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;
4. dönt:
a) a bizottsági döntéshozatalból való kizárásról;
b) az ágazatához tartozó mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, ill. amelyekben való döntést részére a képviselő-testület meghatározta;

5. benyújtja a képviselő-testület által meghatározott tárgykörű előterjesztéseket;
6. megtárgyalja az ágazatához tartozó, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
7. közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában;
8. javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;
9. évente beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozatairól;
10. választási ciklusonként egy alkalommal beszámol a végzett tevékenységéről a képviselő-testületnek.

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A bizottság tagjai

Földi Imre                                   bizottság elnöke

Nyuzó Marietta                        bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Kónya Dávid János                  bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Laskainé Kiss Alexandra       bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Purger Ferenc                             bizottsági tag, önkormányzati képviselő

Németi József                             bizottsági tag, önkormányzati képviselő

 

FELADAT – ÉS HATÁSKÖREI:

Az önkormányzatnál és intézményénél:

1. figyelemmel kíséri

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

b) az önkormányzati rendeletek hatályosulását, kezdeményezi módosításukat, illetve hatályon kívül helyezésüket;

c) a város bűnmegelőzési programjának végrehajtását;

d) a város közrendjének, közbiztonságának alakulását;

e) a település épített és természeti környezetének védelmével kapcsolatos feladatok ellátását;

f) a települési állattartás helyzetét;

g) a környezet védelmét és a természetvédelmet szolgáló jogszabályok betartását, kezdeményezi, illetve véleményezi e tárgykörben helyi szabályok, rendeletek alkotását;

h) a rendezési terveket, programokat, kezdeményezi módosításukat.

2. véleményezi:

a) az önkormányzat gazdasági programját;

b) a költségvetés módosítását eredményező, képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat;

c) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

d) a költségvetési rendelettervezeteket, és a koncepciót;

e) a képviselő-testület elé kerülő, pályázattal kapcsolatos előterjesztéseket;

f) a helyi adóztatási tevékenységről szóló éves beszámolót;

g) más bizottság anyagi kihatással járó döntéseit, valamint az önkormányzat vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit.

h) az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;

i) az önkormányzat éves közbeszerzési tervét;

j) a közbeszerzési eljárás pályázati feltételeit és a benyújtott pályázatokat;

k) a képviselő-testület éves munkatervét;

l) a rendőrőrs parancsnokának – képviselő-testület elé kerülő – éves beszámolóját;

m) a képviselő-testület elé kerülő szerződés tervezeteket;

n) a kormányhivatal törvényességi észrevételét;

o) a környezetvédelemmel kapcsolatos beszámolókat, a települési környezet állapotát;

p) a város bűnmegelőzési koncepcióját;

3. javaslatot tesz:

a) önkormányzati intézmény alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;

b) vállalkozások létrehozására;

c) önkormányzati vagyon hasznosítására, vagyonkezelésbe adására;

d) közbeszerzési pályázati eljárás nyertesére;

e) önkormányzati vagyon ingyenes átengedésére;

f) követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról a polgári jogviszonyból eredő követelések behajtásának rendjéről szóló szabályzatban foglalt esetekben;

g) az adók, térítési díjak, földhaszonbérek, bérleti díjak mértékére;

h) a munkahelyteremtő, beruházás ösztönző önkormányzati támogatás iránti pályázatok elbírálása során a támogatandó pályázókra és a támogatási összegre;

i) a civil szervezetek támogatására;

j) képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kinevezésekre, vezetői megbízásokra, ezzel egyidejűleg az illetmények, költségtérítések és egyéb járandóságok megállapítására;

k) intézkedés megtételére a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé;

4. állást foglal a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok érvényességéről;

5. közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában.

6. tájékozódik a stratégiai, a középtávú és az éves belső ellenőrzési tervről, az éves beszámolóról, valamint az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, melyekről szóló anyagokat a kistérségi társulás belső ellenőrzési csoportja bocsát rendelkezésére.

7. A Bizottság előkészíti a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos döntéseket, a földhasznosítással kapcsolatban javaslatot tesz.

8. Koordinálja az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, javaslatot tesz idegenforgalmi kiadványok kiadásának támogatására.

9. Ellenőrzi, kezeli, nyilvántartja: a vagyonnyilatkozatokat, lefolytatja az ezzel kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja;

10. Felügyeli, illetve ellenőrzi a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását

11. Vizsgálja:

a) a képviselők és a polgármester összeférhetetlenségét, melyről jelentést tesz a képviselő-testületnek;

12. A Képviselő-testület ülésein lebonyolítja a titkos szavazást