Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal – Adóiroda

 

Az Adóiroda által ellátott főbb feladatok:

 • biztosítja helyi és központi adójogszabályok Dévaványa város közigazgatási területén való érvényesítését;
 • előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselő-testületi rendeletalkotást;
 • biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a Képviselő-testület, adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását;
 • külön jogszabály alapján az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja az adó- és értékbizonyítványt;
 • intézi a központi adókkal, valamint helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket,
 • tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében, az adójogszabályok előírásáról;
 • ellátja a helyi adók kivetésével, közlésével kapcsolatos feladatokat;
 • az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;
 • előkészíti döntésre a felmerült, de még be nem fizetett adótartozás és adópótlék mérséklésre, vagy elengedésre vonatkozó kérelmeket;
 • ellátja a kivetett adók nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
 • megindítja az adóbehajtási eljárást azzal szemben, aki a jogerősen megállapított fizetési kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg, akinek köztartozása céljából az arra jogosult szerv szabályszerűen megkereste;
 • felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére;
 • az adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról;
 • jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetve megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja – a behajtáshoz való jog elévülésén belül – ha az végrehajthatóvá válik;
 • vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít, ellenőrzéseket végez;
 • nyilvántartja az államigazgatási eljárás során kirótt eljárási bírságokat és gondoskodik azok behajtásáról;
 • közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartás-díj behajtásában;
 • gondoskodik a szabálysértési bírság behajtásáról;
 • ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóhatósági feladatokat;
 • előkészíti döntésre a talajterhelési díj fizetési kedvezményekkel kapcsolatos kérelmeket.
 • intézi a marhalevél kiváltásával és kezelésével kapcsolatos hatósági ügyeket;
 • ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenőrzésével és méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatokat;
 • összehangolja, segíti és irányítja a Hivatal számítástechnikai tevékenységét