Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal – Igazgatási Irodája

Az Igazgatási Iroda által ellátott főbb feladatok:

 • Közreműködik az önkormányzat egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatai ellátásában 
 • Részt vesz az önkormányzat egészségügyi, szociálpolitikai, gyermekvédelmi és lakáskoncepciójának előkészítésében és megvalósításában
 • Közreműködik a szociális jellegű lakásjuttatással kapcsolatos feladatok ellátásában.  
 • Közreműködik a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Polgármester hatáskörébe utalt szociális támogatásokkal kapcsolatos hatósági ügyek intézésében.  
 • A szükséges adatok rendelkezésre bocsátása mellett javaslatot tesz normatív állami támogatások igénylésére, közreműködik az azokhoz kapcsolódó elszámolási és ellenőrzési feladatok teljesítésében.
 • ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;  
 • végzi az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;  
 • megszervezi a hivatalos iratok kézbesítését;  
 • ellátja a talált tárgyak kezelését;  
 • szervezi a családi ünnepségeket (házasságkötés, névadás);  
 • elvégzi a más közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, bírósági végrehajtó, közjegyző, rendőrség által a Hivatalba megküldött dokumentumok hirdetményi közzétételét;  
 • döntésre előkészíti a rendszeres és eseti segélyezési ügyeket; 
 • szociális étkezési díj méltányosságból történő csökkentésével kapcsolatos döntés előkészítése; 
 • társhatósági megkeresésre környezettanulmányt készít;  
 • a veszélyeztetett kiskorúakat szükség esetén védelembe veszi, érdekükben családgondozót rendel ki, jogokat, kötelezettségeket állapít meg;  
 • ellátja a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatos feladatokat;  
 • elvégzi a beérkező küldemények, iratok iktatását az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján;  
 • elvégzi a beiktatott iratok selejtezésével, kézi és központi irattározásával kapcsolatos feladatokat; 
 • döntésre előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal kapcsolatos ügyeket;  
 • tájékoztatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit, a gyermekeket megillető kedvezményekről;  
 • intézi az otthonteremtési támogatás ügyeket;  
 • szervezi a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatását;  
 • szervezi és döntésre előkészíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj és a Felsőfokú Oktatási Intézményben tanulók lakhatási támogatása iránt benyújtott pályázatokat.  
 • részt vesz az intézményvezetői pályázatok előkészítésében;  
 • kiírja az önkormányzati bérlakások bérleti jogviszonyának elnyerésére a pályázatokat, majd döntésre előkészíti az ügyeket;  
 • jóváhagyásra előkészíti az intézmények alapító okiratát, beterjeszti és törvényességi szempontból felülvizsgálja az intézmények szervezési és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a házirendjét;  
 • előkészíti az önkormányzat oktatással-neveléssel, kultúrával összefüggő döntéseit;  
 • közreműködik az intézmények létesítésével, megszüntetésével, működtetésével kapcsolatos ágazati hatósági, fenntartói feladatok ellátásában;  
 • biztosítja az önkormányzat fenntartásában működő oktatási, közművelődési, közgyűjtemény, egészségügyi és szociális intézmények működésének törvényességi felügyeletét;  
 • ellátja a tankötelesek nyilvántartásával és a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;  
 • előkészíti a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények létesítésének engedélyezését. Jogszabályban előírt esetekben ellátja ezen intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;  
 • előkészíti az oktatási intézmények elnevezésével kapcsolatos döntéseket;  
 • törvényességi szempontból ellenőrzi az intézményvezetők tevékenységét;  
 • az intézményvezetők határozott idejű megbízásával összefüggő feladatokat előkészíti;  
 • koordinációs tevékenységet lát el az iskolatejjel kapcsolatos ügyekben;  
 • közreműködik a külön jogszabályban meghatározott információs rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában, évente egy alkalommal összesítő jelentést készít az illetékességi körébe tartozó közoktatási feladatot ellátó intézmények létesítéséről, illetve megszűnéséről;  
 • közreműködik a szolgálati titokká minősített írásbeli érettségi feladatlapok átvételében, őrzésében, ellenőrzésében, átadásában, előkészíti a vizsgaszervező iskolák kiértesítését, a tételek átadásának időrendjét, felügyeli az átadás-átvétel szabályszerűségét, és elkészíti a jogszabályban előírt írásos dokumentációt.  
 • eljár esélyegyenlőségi ügyekben, elkészíti a Hivatal esélyegyenlőségi tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról