Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal – Műszaki Irodája

Műszaki Iroda által ellátott főbb feladatok:

 

 • környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági feladatok ellátása,
 • építési engedélyek kiadása és egyéb építésügyi hatósági ügyek intézése;
 • közlekedési hatósági ügyek intézése; 
 • terület-felhasználással és telekalakítással kapcsolatosan szakhatósági állásfoglalást ad ki;
 • bontással és használatbavétellel kapcsolatos igazgatási teendők ellátása; 
 • fennmaradási engedélyek kiadása; 
 • építésrendészeti feladatok ellátása (bírságolás stb.)
 • közreműködik műszaki átadásokon, üzembe helyezési eljárásban és szakhatósági megkeresésekben; 
 • állattartással kapcsolatos ügyekben a jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként közreműködik az ügyintézésben; 
 • ellátja a vízügyi hatósági jogkörrel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja az építés-felügyelettel kapcsolatos feladatokat;
 • külön jogszabályban meghatározott településeken (Ecsegfalva) ellátja a I. fokú építéshatósági feladatokat; 
 • jogszabályban meghatározott műszaki nyilvántartást vezet; 
 • rendezési tervek elkészítésénél szakhatóságként közreműködik; 
 • működési engedélyek kiadásához szakhatósági hozzájárulást ad; 
 • panaszügyeket intéz, statisztikákat és jelentéseket készít;
 • közreműködik a polgári védelmi feladatok ellátásában; 
 • gondoskodik a Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséről, karbantartásáról; 
 • ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és haszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő hatósági feladatokat; 
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó állategészségügyi feladatokat;
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó növény-egészségügyi feladatokat; 
 • engedélyezi közterületen a fás szárú növény kivágását 
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi hatósági feladatokat 
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat; 
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az üzletek működésével, a szeszes ital alkalmi árusításának engedélyezésével, a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolásával, a vendéglátó-ipari üzletek osztályba sorolásával összefüggő feladatokat és hatásköröket;
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi hatósági feladatokat;
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi szálláshelyekkel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó játéktermek és játékkaszinók működési engedélyezésével összefüggő feladatokat;
 • szőlő és gyümölcs telepítés engedélyezése;
 • ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó vadkárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja az önkormányzati gazdálkodás körébe tartozó mezőgazdasági földek haszonbérbeadással kapcsolatos feladatait (árverés újságban való meghirdetése, megszervezése, árverés eredményéről kiértesítés, az új adásvételi szerződések megkötésének előkészítése). 
 • együttműködést alakít ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megyei szervezetével, szükség esetén vizsgálat tartását kezdeményezi kereskedelmi vagy vendéglátó egységeknél;
 • ellátja a tűzvédelmi hatósági, valamint a polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a közterületek nevének megállapításával kapcsolatos ügyeket;
 • műszaki ellenőrzést végez;
 • kifizetésre továbbítja a felülvizsgált tervezői, kivitelezői és lebonyolítási számlákat 
 • végzi a vízügyi, vízgazdálkodási feladatok szakmai irányítását, felügyeletét, részt vesz az ár- és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok szervezésében és irányításában;
 • ellátja az energiaellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat 
 • szervezi, irányítja és felügyeli a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos munkákat;
 • gondoskodik a köztemetők fenntartásával kapcsolatos munkák szakmai irányításáról és felügyeletéről;
 • ellátja a települési hulladékkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos feladatok szakmai irányítását, felügyeletét;
 • előkészíti az éves közbeszerzési tervet, ennek alapján az egyes közbeszerzéseknél elkészíti a megbízott külső szervezettel a szükséges szerződéseket, ellátja a hivatalon belüli közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt, elkészíti a szükséges beszámolókat;
 • figyelemmel kíséri, nyilvántartja az Európai Uniós, a nemzeti, regionális, területi és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását, eredményét,
 • részt vesz a pályázatírásban, ellátja a benyújtott pályázatok dokumentálását, végzi azok nyilvántartását,
 • ellátja a hivatalon belüli közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt, végzi a pályázati nyomon követést;
 • elkészíti a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat, 
 • megírja egyes közbeszerzéseknél a megbízott külső szervezettel a szükséges szerződéseket, ellenőrzi azok teljesülését,
 • eleget tesz a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek,
 • nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről;
 • folyamatosan vezeti az ingatlanvagyon-katasztert, gondoskodik a vagyon felértékeléséről;
 • elkészíti a vagyon hasznosítására, értékesítésére vonatkozó testületi előterjesztéseket