Ebzárlatot és legeltetési tilalom szeptember 30. — október 21. közötti időszakra vonatkozóan

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés vármegye közigazgatási területén

2023 szeptember 30. — október 21. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:

  1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétekvakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
  2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
  3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
  4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei. a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
  5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
  6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
  7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséról szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

A határozat a közléssel végleges.

Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. * Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv a keresetlevelet ügyintézési felületen nyújthatja be az alábbi elérési útvonalon: A Témacsoport-ok közül a „Jogorvoslat”-ot kell kiválasztani, az Ügytípus-ok közül az »Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása”-t és Címzett-ként a „Békés Vármegyei Kormányhivatal”* kell megjelölni. Kérjük, hogy „Hivatkozási szám (Hivatali)” mezőbe jelen irat ügyiratszámát írja be.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a  oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések közigazgatási területe kivételével Békés vármegye területén a rókák veszettségének megelőzése érdekében 2023. szeptember 30, — október 05. közötti időszakban repülőgépről csalétek vakcina kiszórására kerül sor.

Annak érdekében, hogy a kiszórt vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. S (5) bekezdésében foglaltak szerint a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.

A rendelkező részben foglalt feltételeket, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos értesítési kötelezettséget a R. 8. S (8) bekezdése és 12. S (2)-(6) bekezdése alapján rendeltem el.

A település területén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. S (3) bekezdése, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet írja elő*

A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52. S (2) bekezdése írja elő.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. S (1) bekezdésében és a 81. S (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam meg.

Az Ákr. 82. S (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.

A döntés ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112 S (1)-(2) bekezdésén, 113. S (1) bekezdés a) pontján. 114. S (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 12.

(1) bekezdésén, 13. S (1) bekezdésén, 39. S (1) bekezdésén, 50. S (1) bekezdésén, 77. S (1)-(2) bekezdésén, 88-89. S-án, 90. S (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A.S-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. S (1) és 29. S (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. S és 608. S, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. S alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 45/A. S (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az ltv. 62. S (1) bekezdés h) pontján alapult.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.S (3) bekezdés s)-t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 383/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 18E S (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII 23.) Korm. rendelet ZS (1) bekezdése határozza meg.

Dr. Laczó Pál főosztályvezető, vármegyei főállatorvos