Felhívás – BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2021. évre.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta az BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2021. évre.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (2 tanulmányi félévre pályázható): Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (6 tanulmányi félévre pályázható): Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Bizottság ösztöndíjat annak a pályázónak állapíthat meg, ahol a pályázó lakóhelye szerinti lakásban, közös háztartásban élőknek a pályázat benvújtását megelőző, egy főre eső havi nettó jövedelme a mindenkori Öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg (85.500.- Ft).

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat beadási határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx). A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál (12-es helyiségben az igazgatási és szervezési iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Pályázati melléklet:

  • kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
  • a pályázat benyújtását megelőző havi, az egy háztartásban élők mindegyike a jövedelmének az igazolása hallgatói jogviszony igazolása („A” típus esetén).

Bővebb információért keresse a devavanya.hu weboldalt, illetve Dévaványa Város Önkormányzat igazgatási és szervezési irodáját (12-es iroda).

Letölthető dokumentumok: