HIRDETMÉNY – Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok árverése!

HIRDETMÉNY

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 06-án tartott ülésén a 102/2022. (V.06.) számú határozata alapján értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat. 

(1. számú melléklet alapján)

Az árverés időpontja:                             2022. május 23. (hétfő) 900 óra.

 

Az árverés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tetőtéri tanácskozó terme.

        5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

 Az árverésen az induló licit:           

 

  • szántó esetében: 1,5 millió Ft/ha 
  • legelő esetében: 1 millió Ft/ha 
  • licitlépcső: 50.000.- Ft/ha
  • letéti díj: ingatlanonként a kikiáltási ár 10%-a 
  • regisztrációs díj: az árverésre kiírt ingatlanonként a letéti díj 1%-a, de legalább 10.000.- Ft.

Birtokba lépés napja: 2023.01.01.

Az árverési vevő letétbe helyezett letéti díját be kell számítani a vételárba.

A letéti díj az árveréstől számított 15 napon belül visszafizetésre kerül a nem nyertes résztvevőknek.

A regisztrációs díj az árverésen résztvevő ajánlattevők részére- beleértve a nyertest is – nem kerül visszautalásra illetve nem kerül beszámításba a vételárba

  • regisztrációs és letéti díj megfizetése: Dévaványa Város Önkormányzatának fizetési számlájára 10402142-49564855-56551002, feltüntetve közleményben a vételi szándékkal érintett ingatlan helyrajzi számát 

Ingatlanonként külön kell utalni a letéti díjat és külön a regisztrációs díjat is!

 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat az árverésre történő részvételre képviseleti meghatalmazást, (közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni) akinek a nevére a letéti díj illetve a regisztrációs díj letétbe helyezésre került. 

Továbbá az árverésen az vehet részt, aki 2022. május 19. (csütörtök) 16 óráig megjelenik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E20-as irodájában (5510 Dévaványa, Árpád u 1.) Szitás Ilona igazgatási és szervezési irodavezetőnél és

– nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, (nyilatkozik esetleges hitel igénybevételéről),

– befizette a letéti díjat (igazolja bankszámla kivonattal),

– megfizette a regisztrációs díjat (igazolja bankszámla kivonattal),

– nyilatkozik arról, hogy a földforgalmi törvény szerint termőföldet vásárolhat, (A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján)

– bemutatja földműves igazolását, agrárkamarai azonosítót tartalmazó iratát

– valamint nyilatkozik és bemutatja a 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolást (helyi adóhatóság és NAV által kiállított igazolás, vagy döntést a fennálló tartozás részletfizetési lehetőségéről).

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyeztetés céljából az árverés vezetője előtt magát igazolni eredeti okmányaival, (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, földműves igazolás, agrárkamarai azonosítót tartalmazó irat) valamint bemutatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását arról, hogy az önkormányzat felé nincs fennálló tartozása, bemutatni 30 napnál nem régebbi adó és köztartozásokról szóló helyi adó- és NAV adóigazolásokat valamint befizette a regisztrációs díjat, letéti díjat ingatlanonként külön utalási bizonylatokkal igazolva, helyrajzi számokkal feltüntetve.  

A vevő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 napon belül megkötni, a teljes vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21.§ (3) bekezdésében meghatározott határidő leteltéről szóló értesítés kézbesítésének napjától számított 60 napon belül megfizetni.

A szerződést az önkormányzat mindenkori állandó jogi képviselője készíti és jegyzi ellen. A szerződés elkészítésével kapcsolatos munkadíjat a nyertes fél fizeti. 

Amennyiben a nyertes vevő, ennek nem tesz eleget, a letéti díjat (és a regisztrációs díjat) elveszíti, és a második legjobb ajánlattevővel kell a szerződést megkötni, melynek időbeliségére az előzőekben megállapított határidőt kell alkalmazni.

Az árverés kiírása, lebonyolítása a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022. (IV.21.) számú önkormányzati rendelete alapján történik.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Szitás Ilona igazgatási és szervezési irodavezetőnél lehet a 06-66/483-100/213 mellék telefonon.

Tájékoztatom, hogy a 1. számú mellékletben felsorolt 0752/4 hrsz, 01246/1 hrsz valamint a 0752/18 hrsz-ú ingatanok a mellékletben szereplő megjegyzésekben foglalt feltételekkel kerülnek értékesítésre, azt az árverésre jelentkezők elfogadják és tudomásul veszik.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

ÁRVERÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK:                                                                                          1. számú melléklet

 

Sorszám

Ingatlan hrsz

művelési ág

Terület (ha)

 AK érték

Kikiáltási ár (Ft)

1

0752/4

 

4,6780

72,63

4 174 400

 

 

rét

4,1744

72,63

 

 

 

kivett udvar

0,5036

0,00

megjegyzés

Az ingatlanból az a) jelű rét 4,1744 ha, 72,63 AK értékű 41744/46780 tulajdoni hányadú rész kerül értékesítésre.

4,1744

72,63

2

0752/18

 

40,0481

695,81

40 048 100

 

 

rét

39,9011

694,28

 

 

 

fásított terület

0,1470

1,53

megjegyzés

Dévaványai Sportegyesület Sárkányrepülő szakosztály részére 102/2016. (III.31.)Dv.Kt.hat. alapján térítésmentes használat van engedélyezve, kifutópálya működtetéséhez 2030.12.31. napjáig a 100/2022.(V.06.)Dv.Kt.hat alapján

3

01246/1

 

4,8066

30,28

2 806 500

 

 

legelő és árok

4,8066

30,28

 

megjegyzés

Értékesítendő: 1768/3028-ad tulajdoni hányad

2,8065

17,68

4

01246/2

 

4,8067

28,65

4 806 700

 

 

legelő

4,8067

28,65

 

5

01246/3

 

4,8066

22,11

4 806 600

 

 

legelő és árok

4.6006

22,11

 

 

 

kivett árok

0,2060

0,00

6

01246/4

 

4,8068

18,51

4 806 800

 

 

legelő

4,5438

18,51

 

 

 

kivett árok és út

0,2630

0,00

7

01291/3

 

20,3748

98,55

20 374 800

 

 

legelő

20,1111

98,55

 

 

 

kivett anyaggödör

0,2637

0,00

8

0942/3

 

59,9130

570,33

89 869 500

 

 

szántó

19,1125

188,20

 

 

 

kivett árok

0,2255

0,00

 

 

szántó

40,2472

382,13

 

 

kivett anyaggödör

0,3278

0,00

9

01082/7

 

31,4844

126,31

31 484 400

 

 

legelő

18,7241

71,20

 

 

 

erdő

0,6124

6,37

 

 

kivett saját használatú út

0,4290

0,00

 

 

legelő

11,7189

48,74

10

01082/8

 

4,2531

51,87

6 379 650

 

 

szántó

4,2531

51,87

 

Összesen

179,9781

1 715,05

 

Kikiáltási ár

szántó

1 500 000

Ft/ha

 

 

 

legelő/rét

1 000 000

Ft/ha