KÖZLEMÉNY – Sarló utca házszámozása

KÖZLEMÉNY

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, – mint a címképzésért felelős szerv – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kulich Gyula utca elnevezés Virág utcára történő módosítása tárgyában hozott 144/2019. (V.30.) Dv. Kt., valamint 145/2019. (V.30.) Dv. Kt. számú határozataiban foglaltak figyelembe vételével hozott DV/3136-6/2019. ikt. számú határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL törvény -továbbiakban: Ákr. — 89. § (1) bekezdése szerint „Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. – közhírré teszi, melyet Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.devavanya.hu honlapon helyez el.

 

HATÁROZAT

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,mint a címképzésért felelős szervDévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Kulich Gyula utca elnevezés Virág utcára történő módosítása tárgyában hozott 144/2019. (V.30.) Dv. Kt, valamint 145/2019. (V.30.) Dv. Kt., számú határozataiban foglaltakra figyelemmel hivatalból indult címrendezési közigazgatási eljárás során a

Dévaványa, SARLÓ utca házszámait 2019. július 1-jétől kezdődően az alábbiak szerint határozza meg:

 

Közterület

neve

Módosuló házszám

2019. július 1-jétől használatos házszám

Az ingatlan helyrajzi száma

Sarló utca

9.

1.

2830

Sarló utca

9.

l.A épület

2830/A/l

Sarló utca

9.

1. B épület

2830/A/l

Sarló utca

6.

2.

2880

Sarló utca

11.

3.

2831

Sarló utca

8.

4.

2879

Sarló utca

13.

5.

2833

Sarló utca

10.

6.

2866

Sarló utca

15.

7.

2836

 

Sarló utca

10/1.

8.

2866

Sarló utca

17.

9.

2837

Sarló utca

12.

10.

2865

Sarló utca

19.

11.

2841

Sarló utca

14.

12.

2864

Sarló utca

21.

13.

2842

Sarló utca

16.

14.

2863

Sarló utca

23.

15.

2843

Sarló utca

18.

16

2859

Sarló utca

25.

17

2771

Sarló utca

20.

18.

2856

Sarló utca

27.

19.

2770

Sarló utca

22.

20.

2852

Sarló utca

29.

21.

2769.

Sarló utca

24.

22.

2851

Sarló utca

31

23.

2768

Sarló utca

26

24.

2850

Sarló utca

28

26.

2846

 

Az ingatlan tulajdonosa – amennyiben az ingatlanon épület található – köteles a házszámtáblát kihelyezni az épületre, lehetőleg a kapu melletti falon vagy meglévő’ kerítés esetén a kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen.

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal megkeresi a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalát, hogy a közterület átszámozása miatt szükséges új lakcímkártyákat az érintett lakosok részére készítse el é az okmány átvételével kapcsolatosan értesítse a lakosokat

Az új lakcímadat átvezetése céljából a Jegyző hivatalból intézkedik a:

  • Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya,
  • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Kirendeltsége az ALFÖLD VÍZ Zrt.,
  • NKM Földgázszolgáltató Zrt,
  • Invitel Távközlési Zrt,
  • Magyar Posta illetékes szerve,
  • DAREH Zrt felé

Az ügyfél jelenti be a címváltozást az alábbi szervek és minden olyan egyéb szolgáltató> pénzintézet, stb. tekintetében, akivel szerződéses jogviszonyban áll:

      a nyugdíjszerű ellátások tekintetében a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, A bejelentést személyesen a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának Dévaványai Kirendeltségén (Kormányablak) is megteheti, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, illetve postai úton is.

     az E-ON Zrt., mint áramszolgáltató gazdasági szervezett felé is.

A címváltozással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V tömény 53. § (1) bekezdése szerint „ A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak. ”

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján és a a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§-a alapján a címváltozást haladéktalanul
szükséges a Jegyző részére bejelenteni.

a járási hivatalok (kormányablak) határkörébe tartozó egyéni vállalkozói igazolvány tekintetében
történő adatváltozás-bejelentéséért, illetéket, vagy szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600
Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzett, de a Hivatalhoz (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) benyújtandó
illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet illetékbélyegben, a
fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2019. április
4-i átiratában szakmai segítségnyújtás keretében kezdeményezte a Kulich Gyula elnevezésű közterület
névmódosítását, az alábbi indok miatt: „A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalás értelmében a
Kulich Gyula nevének közterület vagy közintézmény elnevezésében nem javasolt mivel a Mötv. 14. § (2)
bekezdése szerint XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásához kapcsolható.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja
szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen: a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése; ”

Ennek megfelelően Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2019. (V.30.) Dv. Kt.
számú határozatával – az érintett utca lakosok véleményének kikérését követően – döntést hozott a
Kulich Gyula utca nevének Virág utca névre történő módosításáról, illetőleg a 145/2019. (V.30.) Dv. Kt.
számú határozatával arról is döntött, hogy a Kulich Gyula utcáról nyíló de 2019. június 30-ig Sarló
utca megjelölésű köz elnevezését szintén Virág utcára módosítja.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XI1.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4. §. (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A jogszabályi felhatalmazás alapján
került sor Jegyzői hatáskörben a már átnevezett közterületek házszámozásának felülvizsgálatára és
annak során a jogszabályi előírásoknak megfelelő számozások kialakításra.

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, azok
jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló 19/2013. (XII. 13.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.
rend.) 7.§ (1) bekezdése alapján „a névvel ellátott közterületeken az épületeket, építményeket és a
beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. ”

Az Ör. 7. § (9) bekezdése szerint: „A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint
cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. ”

A házszámrendezés érdekében szükséges eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 104. § (a továbbiakban: Ákr.) (1) bekezdés e) pontja alapján hivatalból került
megindításra. A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 41.§ (1), 81. §, 82. §-
án alapul. A jegyző hatáskörét és illetékességét a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és az Ákr. 16§. (1)
bekezdés a) pontja határozza meg. A jogorvoslati lehetőséget az Ákr 112.§-a, 116. § (l)-(2) bekezdése,
118. §, 119.§ biztosítja. Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §. (2) bekezdése állapítja meg. Az illetékfizetés
módjáról az Itv. 73. § (1) a) pontja rendelkezik.

Az érintett ügyfelek a Dv/3136-7/2019. ikt. számú döntést a Dévaványai Közös Önkormányzati

Hivatal Jegyzőjénél megtekinthetik előzetes telefonon történő

Dévaványa, 2019. június 21.

 

A határozat letöltése pdf formátumban