KÖZLEMÉNY – Virág utca házszámozása ( volt Kulich Gyula utca )

KÖZLEMÉNY

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, – mint a címképzésért felelős szerv – Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kulich Gyula utca elnevezés Virág utcára történő módosítása tárgyában hozott 144/2019. (V.30.) Dv. Kt., valamint 145/2019. (V.30.) Dv. Kt. számú határozataiban foglaltak figyelembe vételével hozott DV/3136-6/2019. ikt. számú határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL törvény -továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése szerint „Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.közhírré teszi, melyet Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.devavanya.hu honlapon helyez el.

 

HATÁROZAT

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, – mint a címképzésért felelős szerv – Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Kulich Gyula utca elnevezés Virág utcára történő módosítása tárgyában hozott 144/2019. (V.30.) Dv. Kt., valamint 145/2019. (V.30.) Dv. Kt., számú határozataiban foglaltakra figyelemmel hivatalból indult címrendezési közigazgatási eljárás során a

Dévaványa, VIRÁG utca házszámait 2019. július 1-jétől kezdődően az alábbiak szerint határozza

meg:

 

Közterület neve

Módosuló

házszám

2019. július 1- jétől használt közterület név

2019. július 1-jétől használatos házszám

Az ingatlan helyrajzi száma

Kulich Gyula

1

Virág

1.

2908

Kulich Gyula

1/1.

Virág

2.

2891

Kulich Gyula

3

Virág

3.

2903

Kulich Gyula

2.

Virág

4.

2888

Kulich Gyula

5

Virág

5.

2901

Kulich Gyula

4.

Virág

6.

2887

Kulich Gyula

7.

Virág

7.

2900

 

Kulich Gyula

6/1.

Virág

8.

2886

Sarló

4.

Virág

9.

2902

Kulich Gyula

6

Virág

10,

2885

Sarló

2.

Virág

11.

2904

Kulich Gyula

10

Virág

12.

2883

Sarló

1.

Virág

13.

2905

Kulich Gyula

12.

Virág

14.

2882

Sarló

3.

Virág

15.

2898

Kulich Gyula

14.

Virág

16.

2881

Sarló

5.

Virág

17.

2897

Kulich Gyula

16.

Virág

18.

2829

Sarló

7.

Virág

19.

2896

Kulich Gyula

18.

Virág

20.

2828

Kulich Gyula

9.

Virág

21.

2895

Kulich Gyula

11/2.

Virág

23.

2894/2

Kulich Gyula

11/1.

Virág

25.

2894/1

Kulich Gyula

13.

Virág

27.

2893

 

Az ingatlan tulajdonosaamennyiben az ingatlanon épület található – köteles a házszámtáblát kihelyezni az épületre, lehetőleg a kapu melletti falon vagy meglévő’ kerítés esetén a kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyem

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal megkeresi a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalát, hogy a közterület átszámozása miatt szükséges új lakcímkártyákat az érintett lakosok részére készítse el é az okmány átvételével kapcsolatosan értesítse a lakosokat

Az új lakcímadat átvezetése céljából a Jegyző hivatalból intézkedik a:

  • Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya,
  • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Kirendeltsége
  • az ALFÖLD VÍZ Zrt.,
  • NKM Földgázszolgáltató Zrt,
  • Invitel Távközlési Zrt,
  • Magyar Posta illetékes szerve,
  • DAREH Zrt felé

Az ügyfél jelenti be a címváltozást az alábbi szervek és minden olyan egyéb szolgáltató, pénzintézet, stb. tekintetében, akivel szerződéses jogviszonyban áll:

      a nyugdíjszerű ellátások tekintetében a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. A bejelentést személyesen a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának Dévaványai Kirendeltségén (Kormányablak) is megteheti, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, illetve postai úton is.

      az E-ON Zrt, mint áramszolgáltató gazdasági szervezet felé is.

A címváltozással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

a cégnyilvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tömény 53. § (1) bekezdése szerint „ A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelentem a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján és a a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés

 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§-a alapján a címváltozást haladéktalanul szükséges a Jegyző részére bejelenteni.

a járási hivatalok (kormányablak) határkörébe tartozó egyéni vállalkozói igazolvány tekintetében történő adatváltozás-bejelentéséért, illetéket, vagy szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzett, de a Hivatalhoz (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.) benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet illetékbélyegben, a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

INDOKOLÁS

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2019. április 4-i átiratában szakmai segítségnyújtás keretében kezdeményezte a Kulich Gyula elnevezésű közterület névmódosítását, az alábbi indok miatt: „A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalás értelmében a Kulich Gyula nevének közterület vagy közintézmény elnevezésében nem javasolt mivel a Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásához kapcsolható. ”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tömény 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; ”

Ennek megfelelően Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2019. (V.30.) Dv. Kt. számú határozatával – az érintett utca lakosok véleményének kikérését követően – döntést hozott a Kulich Gyula utca nevének Virág utca névre történő módosításáról, illetőleg a 145/2019. (V.30.) Dv. Kt. számú határozatával arról is döntött, hogy a Kulich Gyula utcáról nyíló de 2019. június 30-ig Sarló utca megjelölésű köz elnevezését szintén Virág utcára módosítja.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §. (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A jogszabályi felhatalmazás alapján került sor Jegyzői hatáskörben a már átnevezett közterületek házszámozásának felülvizsgálatára és annak során a jogszabályi előírásoknak megfelelő számozások kialakításra.

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, azok jelölésének, és a házszámozás rendjéről szóló 19/2013. (XII. 13.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör. rend.) 7.§ (1) bekezdése alapján „a névvel ellátott közterületeken az épületeket, építményeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.

Az Ör. 7. § (9) bekezdése szerint: „A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. ”

A házszámrendezés érdekében szükséges eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (a továbbiakban: Ákr.) (1) bekezdés e) pontja alapján hivatalból került megindításra. A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 41.§ (1), 81. §, 82. §- án alapul. A jegyző hatáskörét és illetékességét a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és az Ákr. 16§. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. A jogorvoslati lehetőséget az Akr 112.§-a, 116. § (l)-(2) bekezdése, 118. §, 119. § biztosítja.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XC111. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §. (2) bekezdése állapítja meg. Az illetékfizetés módjáról az Itv. 73. § (1) a) pontja rendelkezik.

Az érintett ügyfelek a Dv/3136-7/2019. ikt. számú döntést a Dévaványai Közös Önkormányzati

Hivatal Jegyzőjénél megtekinthetik előzetes telefonon történő

Dévaványa, 2019. június 21.

A határozat letöltése pdf formátumban