Alapfokú Művészeti Iskola

A tanulók elért eredményei megyei, országos szervezésű versenyeken, fesztiválokon 2004 - 2008 Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai Helyi kultúrában való szerepvállalás

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA:

MEGYEI MŰVÉSZETI ISKOLÁK VERSENYE

 

Évszám

Versenyben szereplő szak

Elért eredmény

2004.

Néptánc/szóló –

1. hely

 

2006.

furulya

3. hely

 

gitár

Különdíj

 

 

Színjáték – megyei forduló

 

 

Arany minősítés

2007.

hegedű

3. hely

 

 

 

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: SZABOLCS ALAPFOKÚ TÁNC.ISK.

 

ORSZÁGOS TÁRSASTÁNC FESZTIVÁL

 

 

Évszám

 

Elért eredmény

 

2004

 

Társastánc

I. hely

2005

I. és II. hely

2006

II. hely

2007

III. hely

I. hely

I. – III. hely

2008

 

 

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY

 

2005

 

Társastánc

II. hely

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: II. ABIGÉL ORSZÁGOS T. TÁNC VERSENY

 

2006

 

Társastánc

3.hely

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: III. SZABOLCS MCONET HUNGARI TÁRSAST. FESZTIVÁL

2006

Társastánc

2. hely

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: ZEMPLÉN ORSZÁGOS T. TÁNC MINŐSÍTŐ

2006

társastánc

bronz

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: ORSZÁGOS WEÖRES SÁNDORGYERMEK SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL

2008

 

Színjáték

Bronz és ezüst minősítés

 

A VERSENY NEVE, KIÍRÓJA: MAGYAR GYERMEK NÉPTÁNC ANTOLÓGIA

 

 

Versenyen szereplő szak

Elért eredmény

2007

néptánc

részvétel

 

 

AZ INTÉZMÉNY SAJÁT RENDEZVÉNYEI, HAGYOMÁNYAI

 

A művészeti iskola saját rendezvénye: a „Nyári Művészeti tábor” melyre az idén nyolcadik alkalommal várjuk a dévaványai és a környező településen élő gyermekeket.

 

Szintén hagyományos alkalom minden év márciusában a dévaványai Művészeti Est, melynek bevétele iskolánk tanulóinak nyújt tanulmányaihoz segítséget. 

 

– Újévi koncert: Minden évben január első szombatján megrendezett koncert

 

Nemzeti ünnepeink szervezése is hozzánk kötődik, ahol szintén műsorral /hangszeres számokkal, palotással, verbunkkal, stb./ tesszük magasztosabbá a települési megemlékezést. 

 

Egyház zenei esték: nyári szünetben megrendezett koncertek, ahol jelenlegi nagyobb és volt növendékek adnak koncertet különböző zenei korokból. 

 

Gyermekek karácsonya: a művészeti iskolás gyerekek művészeti estje karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon. 

 

Városi Karácsonyi koncert: ahol a művészeti iskola gondozásában működő vegyes kar ad koncertet, a pedagógusok közreműködésével, Advent utolsó vasárnapján 

 

Tanszaki hangversenyek: november első és április első hetében 

 

Féléves és év végi vizsgabemutatók: január és május hónapban 

 

Nemzeti ünnepeink városi szervezése is hozzánk kötődik, ahol irodalmi műsorral, hangszeres számokkal, palotással, verbunkkal, stb./ tesszük magasztosabbá a települési megemlékezést.

 

 

HELYI KULTURÁLIS ÉLETBEN VALÓ SZEREPVÁLLALÁS

 

Dévaványa kulturális életének nagy részét a művészeti iskola biztosítja.

 

A település intézményeinek, civil szervezeteinek összes kulturális rendezvényeik műsorán növendékeink és tanáraink szerepelnek: kiállítások, alapítványi estek, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények, stb. 

 

A városi ünnepek: március 15., augusztus 20. október 6. október 23., Városnap kulturális részét növendékeink produkciói teszik meghittebbé. 

 

Önkormányzat által szervezett programokon lévő kulturális műsorokban  is tanulóink és tanáraink vesznek részt, ilyenek:

– Pedagógusnap
– Semmelweis nap
– Szociális munkások napja 
– Magyar kultúra napja
– Köztisztviselői nap 

 

Más intézményeken belül működő kulturális csoportokat is pedagógusaink vezetik és készítik fel. Ilyenek: Borostyán szociális lakó otthonon belül: közép és enyhe fogyatékkal élők művészeti csoportja, általános iskola művészeti csoportja, Margaréta Idősek Otthonán belül működő művészeti csoport .

Művészetoktatás

„Ha egy embert olyannak veszünk, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük.
De ha olyannak vesszük Őt amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük amivé lehetne„

/Goethe/

 
 

Alapfokú művészeti iskolánk alapfunkciói közül legfontosabbnak tekinti a személyiségfejlesztő, az érték és normaközvetítő, a képességfejlesztő szerepét. Felvállaljuk a településen és vonzáskörzetben élő gyermekek művészeti oktatását. Tesszük ezt minden szelektálás, vallási, etnikai nemzeti, képességbeli megkülönböztetés nélkül. Iskolai rendszeren kívül, intézményünk  felvállalja az enyhén fogyatékos gyermekek, serdülők, felnőttek oktatását is. Jelenleg: citera és társastánc-képzés folyik számukra a 2007 – 2008-as tanévben.
 

 

A következő értékeket kívánjuk közvetíteni: 

 • a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, tisztesség, becsület, egészséges életmód
 • tolerancia, kitartás, szorgalom, őszinteség, bizalom, műveltség igénye, szeretet
 • fegyelem, erkölcs, humánum, nemzeti értékek védelme, nyitottság, önismeret
 • igényesség önmagával és a környezetével szemben, közösségi magatartás,a szép iránti igény, művészet iránti igény.

   

Iskolánk célja:
 

Személyiség központú iskolánk legyen, melyben a gyerekek a legfontosabb érték, egyéniségüknek képességüknek megfelelően gyarapítsák tudásukat, és gazdagítsák személyiségüket. Tartsák tiszteletben és ápolják az általános erkölcsi normákat, nemzeti értékeket, helyi hagyományainkat, és a helyi sajátosságokat. Iskolánkat, az értelem, érzelem egyensúlya, a művészeti ágak alapfokon történő maximális elsajátítása felnőtt – gyermek őszinte harmonikus kapcsolata jellemezze, pályára állítás. Tehetséggondozás, aktív kapcsolattartás a szülőkkel.

Fontos a pedagógus pozitív mintaadása, harmonikus megjelenése, pozitív életszemlélete, folyamatosan megújuló szakmai tudása.

Szakmai szerepvállalásunkban elsődleges a képességfejlesztés,  tehetséggondozás, pályaorientáció.

A tehetséges gyermekek érdekében fontos, hogy tehetségük felszínre kerüljön, és tovább képezhessék magukat. A művészet iránt érdeklődő gyermekeknek, az érdeklődésük fenntartása cél, hogy aktív cselekvője legyen egy -egy művészeti ágnak, később pedig aktív befogadója. A hátrányos és sérült gyermekeknek az önbizalmuk, erősítése, hogy ne kallódjanak el, a szabadidő értelmes eltöltésével pozitív lelki feltöltődést adjunk!

A sérült gyermekek számára az emberi élet méltóvá tétele, színesítése, terápiás céllal is akár!

Tervünk, hogy egyre több gyermek kapcsolódjon be a művészeti oktatásba, ennek érdekében, bemutató tanításokat rendezünk!

 

 

TANSZAKAINK

 

Művészeti ágazat

Tanszakok

Klasszikus Zeneművészet

Fafúvós: furulya, fuvola, klarinét

Rézfúvós: trombita

Hegedű

Zongora

Népzene

Hegedű

Citera

Táncművészet

Néptánc

Társastánc

Képzőművészet

Festészet

Színművészet

Színjáték

 

PEDAGÓGUSAINK

 

Klasszikus zenei szakágon

Kiss Bálint – oboa tanár
Rudokász Diána – zongoratanár
Schwarcz István – trombitatanár
Tóth Veronika – szolfézstanár

 
 

Népzenei szakágon

Erdei Attila – citeratanár
Erdeiné Mucsi Márta -hegedű tanár

 
 

Táncművészeti szakágon

Kovács Sándor – néptánctanár
Perei Ágnes – társastánctanár

 

Színművészeti szakágon

Boldis Julianna – darámapedagógus

Képzőművészeti szakágon

Laskai Tibor – rajztanár

 

Intézményünk minden művészeti területen fontosnak tartja a megyei, országos és egyéb megmérettetéseket. Rövid iskolai múltunk ellenére számos versenyen, fesztiválon  képviselték tanulóink iskolánkat településünket. 

Az elmúlt években viszont nem csak tanulmányi versenyeken, fesztiválokon érnek el tanulóink eredményt, hanem elmondhatjuk, hogy növendékeink közül egyre többen felvételiznek művészeti középiskolába  /eddig 100%-os eredménnyel. 

Jelenleg a debreceni, nyíregyházi, békéscsabai művészeti középiskolákban tanulnak volt növendékeink zenei, tánc, dráma és rajz szakokon egyaránt.

 

Az intézmény minőségirányítási programjának működtetése:
 

 Intézményünk 2003-ban sikeresen zárta a COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztés I Modell kiépítését.  A 2006-os évben kibővített IMIP részletesen tartalmazza intézményünk vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési feladatait.

Az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósításában, ennek érdekében: a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti oktatást, nevelést, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját területükön, illetve az oktatási nevelési tevékenységet támogatva végzik feladatukat.

Tanszaki bemutatóink, vizsgáink nyilvánosak, ez által a szülő folyamatosan követheti gyermeke fejlődését A szülők véleményezhetik iskolánk szabadidős programjait, javaslatot tehetnek a választható tanszakokra. Nyílt napok alkalmával betekintést nyerhetnek a tanórai foglalkozásokra, a tájékoztatók által folyamatos információhoz juthatnak a gyermekük tanulmányi eredményéről, magatartásáról, szorgalmáról, fejlődéséről. A szülők kezdeményezhetik szülői munkaközösség létrehozását és részt vehetnek annak tevékenységében.

Tárgyi feltételek biztosítása

A művészetoktatáshoz használt helységek megfelelőek. Arculatukat a szaktárgyhoz illeszkedően igyekeztünk kialakítani. A szakmai dekorációkon túl több teremben megtalálható a tanszakon tanuló gyermekek csoportképei, eredményei, vagy épp alkotásai. 

A tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök  rendelkezésre állnak. Minőségük megfelelő.

A kötelező eszközjegyzéken felül néhány színpadtechnikai felszerelést tudunk biztosítani (pl: füstgép, világítástechnika, hangtechnikai berendezések)

Az intézmény hátránykompenzációs tevékenysége.

Iskolánk statisztikai létszámához viszonyítva 21 %-a hátrányos helyzetű  tanulók aránya.

Tanszakainkon foglalkozunk állami gondozásban élő, valamint enyhén és középsúlyos fogyatékkal élő gyermekekkel is. Ők az előírt tantervi programot alapul véve, egyéni képességeiknek megfelelően haladnak a tananyaggal. Nevelési folyamatokban nincsenek megkülönböztetve társaiktól. Ezen felül pedagógusaink intézményünk falai között, de iskolai rendszeren kívül sérült fiatalokból álló csoportokat készítenek, Számukra megrendezésre kerülő versenyekre, fesztiválokra.

Művészeti iskolánk tanulóinak lehetőségükben áll iskolánk alapítványához fordulni támogatási kérelemmel (mely lehet tandíj, versenyeken való részvétel, útiköltség, stb.)

 
Művészeti rendezvények

Január

 • Újévi koncert
 • Társastánc est
 • Néptánc est
 • Diákszínházi est
 • Hangszeres vizsgabemutatók

 

Február

 • Batyus táncház: hagyományőrző tánctanulás 6 évestől 66 éves korig
 • Gyermekszínházi előadás

 

Március

 • Filharmóniai koncert: Ismerkedés a hárfával
 • Húsvéti készülődés: tojásfestés, népi hagyományőrző játszóház

 

Április

 • Előadói est
 • Szavaló verseny

 

Május

 • Társastánc est
 • Néptánc est
 • Filharmóniai koncert: Rézfúvós kamaramuzsika
 • Diákszínházi est
 • Hangszeres vizsgabemutatók

 

Június

Kistérségi KI MIT TUD?

 

Július

 • Városnapi rendezvények

 

Augusztus

 • Művészeti tábor
 • Szent István napi koncert a dévaványai Református Templomban

 

Október

 • Idősek napi rendezvény kulturális műsorral

 

November

 • Filharmóniai koncert
 • Színházi előadás gyermekek részére

 

December

 • Mikulásváró
 • Gyermekek karácsonyi művészeti estje: az általános iskola és a művészeti iskola tanulóinak közreműködésével

Aranyvasárnapi koncert a dévaványai Katolikus Templomban

 

Folyamatosan: Szervezett színház és koncertlátogatások, kiállítások.

 

 

MŰVÉSZETI CSOPORTOK
 

Óvodás néptánc

Diák színjátszó

Zsombékos citerazenekar

Vox Humana Vegyeskar

 

A munkaterv a lakossági igények figyelembevételével került megtervezésre és ennek megfelelően folyamatosan frissülhet, aktualizálódhat.

 

Felelősök:

Erdeiné Mucsi Márta – igazgatóhelyettes

Oktatási – Közművelődési és Sportbizottság

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház

Kitüntetésben és elismerésben részesültek