PÁLYÁZAT – Jogosítványtámogatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

IFJÚ SZAKEMBEREK TÁMOGATÁSA

Jogosítványtámogatás

 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján pályázatot hirdet 18-35 éves korosztályba tartozó ifjú szakemberek jogosítvány megszerzésének támogatására.

A Pályázat célja:

A pályázat célja ifjú szakemberek munkaerő-piaci helyzetének és önálló egzisztenciateremtésének támogatása, mely hozzásegíti őket a Dévaványán történő jövő építéséhez. A pályázat keretén belül Dévaványa Város Önkormányzata 6.700.000,- Ft támogatási összeggel segíti a B, C, CE és D kategóriák, illetve a könnyű és nehézgépkezelő OKJ képzettség és jogosítvány megszerzését.

A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető a www.devavanya.hu oldalról.

Támogatás összege és a támogatható létszám:

 • B kategória – személygépkocsi: maximum 215.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzést lebonyolító szervezettel (továbbiakban: képző) kötött szerződésben szereplő összeg;
 • C kategória – tehergépkocsi: maximum 275.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzővel kötött szerződésben szereplő összeg;
 • CE kategória – nehéz pótkocsi: maximum 180.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzővel kötött szerződésben szereplő összeg;
 • D kategória – autóbusz: maximum 280.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzővel kötött szerződésben szereplő összeg;
 • Könnyűgépkezelő OKJ képzettség és jogosítvány: maximum 150.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzővel kötött szerződésben szereplő összeg;
 • Nehézgép kezelő OKJ képzettség és jogosítvány: maximum 180.000,- Ft, de nem lehet több mint a képzővel kötött szerződésben szereplő összeg;

Várható támogatható létszám: 30 fő.

A pályázaton kérelmet az nyújthat be, aki:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a támogatás folyósítása alatt nem tölti be a 35. életévét;
 • aki a pályázat benyújtásakor legalább már egy éve Dévaványán állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Dévaványán él, valamint vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás első kiutalásától számított legalább 3 évig életvitelszerűen Dévaványán él;
 • a pályázaton részt vehetnek azok is, akik a pályázat benyújtásának napján már rendelkeznek képzővel kötött szerződéssel, de a jogosítványt még nem szerezték meg, illetve azok is, akik képzővel szerződést még nem kötöttek;
 • vállalja, hogy a jogosítvány megszerzése céljából az eredményhirdetést követő 3 hónapon belül megkezdi a tanfolyamot;
 • vállalja, hogy min. 8 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen;
 • vállalja, hogy részt vesz a cselekvési tervben megfogalmazott valamelyik szolgáltatás megvalósulásában:
  • a cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában,
  • a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvétel,
  • a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása,
  • a program működtetésének bemutatása, szakmai és egyéb rendezvényeken való aktív részvétel,
  • aktív részvétel a település/térség közösségfejlesztési programjaiban.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül(nek):

 • a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
 • aki a Cselekvési terv 1. sz. mellékletében jelzett hiányszakmával rendelkezik, vagy aki BSc vagy MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkezik, vagy azok megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat;
 • aki a jogosítványt az önfoglalkoztatáshoz szükséges feltételek biztosításához szeretné megszerezni;
 • aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül semmilyen más önkormányzati ösztönzőben vagy ösztöndíjban nem részesült.

Pályázaton nem vehet(nek) részt:

 • aki a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte a 35. életévét.
 • Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 • aki azonos kategóriájú jogosítvány megszerzéséhez állami, önkormányzati vagy munkáltatói támogatásból már részesült vagy arra vonatkozó támogatást bármilyen formában igénybe vett/vesz.

Egyéb információ:

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azon belül pedig egy választott kategória támogatására adhatja be kérelmét.

A pályázati elbírálás alatt a benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség esetén további dokumentumok benyújtását kérheti.

A megítélt támogatás kiutalásának feltétele a dévaványai állandó lakcím és a Támogatási szerződés megkötése. A Támogatási szerződés akkor kerülhet megkötésre, ha a képzővel megkötött szerződés bemutatásra kerül. A támogatás kiutalására a Támogatási szerződés megkötését követő 6-8 hónapon belül kerül sor, melynek részletei minden nyertes pályázó esetén egyénileg, a képzővel kötött szerződés függvényében kerülnek meghatározásra.

A Támogatott személynek a jogosítvány megszerzésére a Támogatási szerződés megkötésétől számított 8. hónap végéig van lehetősége. Amennyiben a pályázó a jogosítványt addig nem szerzi meg, úgy visszafizetési kötelezettség terheli!

A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati döntéssel szemben fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12. 10.00

A pályázat benyújtásának helye: személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postai úton a következő címre:

5510 Dévaványa

Hősök tere 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot elektronikusan és kézzel is ki lehet tölteni. A kézzel történő kitöltés esetén kérjük a nyomtatott nagybetűkkel történő írást. A pályázatot 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni:

Teremts Esélyt Program – Dévaványa

Jogosítványtámogatás

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. április 30.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell (amennyiben rendelkezésre áll):

 • a kitöltött pályázati adatlapot;
 • a pályázó személyigazolványának és lakcímkártyájának egyszerű másolatát;
 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát;
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás egyszerű másolatát;
 • önfoglalkoztatás igazolására vállalkozói igazolványt, őstermelői igazolványt, illetve egyéb alátámasztó dokumentumot;
 • nyilatkozatot hozzátartozói viszonyról;
 • vállalási nyilatkozatot;
 • minden olyan iratot és igazolást, mely a kedvező elbírálás során felsorolt elemeket igazolja.

A pályázati adatlap a www.devavanya.hu oldalon érhető el. A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatról további információ kapható Dévaványa Város honlapján (http://www.devavanya.hu), illetve az Önkormányzati Hivatal titkárságán (06-66/483-100).

Letölthető dokumentumok: