PÁLYÁZAT KIÍRÁS – IFJÚ VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZAT KIÍRÁS

IFJÚ VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján pályázatot hirdet 18-35 éves korosztályba tartozó vállalkozó fiatalok ösztönző támogatására.

A Pályázat célja:

Ifjú vállalkozók önálló egzisztenciateremtésének és önfoglalkoztatásának ösztönző támogatása, mely hozzásegíti őket a Dévaványán történő jövő építéséhez. A pályázat keretén belül Dévaványa Város Önkormányzata 2.500.000,- Ft támogatási összeggel segíti azon fiatalok dévaványai letelepedését, akik vállalják, hogy Dévaványán bejegyzett székhelyű vagy telephelyű vállalkozást indítanak, illetve működtetnek.

A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető a www.devavanya.hu oldalról.

Támogatás összege és a támogatható létszám:

A pályázaton elnyerhető ösztönző támogatás összege 50.000,- Ft/hó, 10 hónapon keresztül.

A várható támogatható létszám: 5 fő

A pályázaton kérelmet az nyújthat be, aki:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a támogatás folyósítása alatt nem tölti be a 35. életévét;
 • aki a pályázat benyújtásakor Dévaványán állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Dévaványán él, valamint vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás első kiutalásától számított legalább 3 évig életvitelszerűen Dévaványán él;
 • aki egyéni vállalkozó vagy őstermelő, illetve vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötéséig egyéni vállalkozóvá, őstermelővé válik;
 • vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen;
 • vállalja, hogy részt vesz a „Vállalkozó leszek”elnevezésű 6 alkalmas képzésen.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül(nek):

 • a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
 • aki a Cselekvési terv 1. sz. mellékletében jelzett hiányszakmával rendelkezik, vagy aki BSc vagy MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkezik;
 • aki főállású egyéni vállalkozó, illetve őstermelő;
 • aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül semmilyen más önkormányzati ösztönzőben nem részesült.

Pályázaton nem vehet(nek) részt:

 • aki a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte a 35. életévét.
 • Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

Egyéb információ:

A pályázati elbírálás alatt a benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség esetén további dokumentumok benyújtását kérheti.

Pályázatot induló vállalkozó is benyújthat, azonban a támogatási szerződés megkötéséhez igazolnia kell a vállalkozás elindítását. A megítélt támogatás kiutalásának feltétele a dévaványai állandó lakcím, valamint vállalkozási tevékenység folytatása, melyet az önkormányzat bármikor ellenőrizhet. A támogatás igénybevételének feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatási összeg vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás csak annak folyósítható, aki a „Vállalkozó leszek” képzésen részt vesz. A képzés első időpontja 2019. február 27. 16.00, helyszín a közös Önkormányzati Hivatal 4-es számú tárgyalója!

A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati döntéssel szemben fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 10.00

A pályázat benyújtásnak helye: személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postai úton a következő címre:

5510 Dévaványa

Hősök tere 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot elektronikusan és kézzel is ki lehet tölteni. A kézzel történő kitöltés esetén kérjük a nyomtatott nagybetűkkel történő írást. A pályázatot 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni:

Teremts Esélyt Program – Dévaványa

Ifjú vállalkozók támogatása

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatnak tartalmaznia kell (amennyiben rendelkezésre áll):

 • a kitöltött pályázati adatlapot;
 • a pályázó személyigazolványának és lakcímkártyájának egyszerű másolatát;
 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát;
 • vállalkozói igazolványt, őstermelői igazolványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem az önkormányzat vezető tisztségviselője, illetve a képviselő-testület tagja, továbbá nem a fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója;
 • vállalási nyilatkozat;
 • minden olyan irat és igazolás, mely a kedvező elbírálás során felsorolt elemeket igazolja.

A pályázati adatlap a www.devavanya.hu oldalon érhető el. Az kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatról további információ kapható Dévaványa Város honlapján (http://www.devavanya.hu), illetve az Önkormányzati Hivatal titkárságán (06-66/483-100).

Letölthető dokumentumok: