PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – Dévaványa, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan határozott idejű bérbe adás egyfordulós pályázat útján

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázata célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező 5510 Dévaványa, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan határozott idejű bérbe adás egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya: A Dévaványa, Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan határozott időre szóló bérbe adása kereskedelmi üzlet működtetése céljából

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 24. 930

helye: Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal

módja: személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 177.800,- Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – a bérleti szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a kaucióba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási irodáján Ficere Gabriella igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1. épület 12 számú irodájában 2019. május 21. 1100 óráig.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

a) Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. május 24. 1030 óra

b) Az eredményhirdetés helye és időpontja:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

A kiíró az eredményről a pályázat elbírálását követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

c) A pályázati ajánlatok közül a pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

– a pályázati feltételeknek megfelel, és

– a bérleti díjon felül a legtöbbet megajánlja.

d) A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

e) A pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen.

f) A pályázatok elbírálására a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület jogosult.

Pályázati feltételek:

a) Ajánlattevő a bérleményt kereskedelmi üzlet működtetése céljából használhatja.

b) A bérlemény bérleti díja a bérleti időszak során 70.000,- Ft/hó+ÁFA, amely összeg az évek során az éves inflációval emelkedik.

c) A bérleti időszak 2019. június 15. napjától 5 éves időszakra szól.

d) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban nem a pályázati kiírásban megfogalmazott cél, valamint nem a karbantartás körébe tartozó építési munkát kizárólag Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Ajánlattevő – erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában – fenti munkálatok ellenértékének megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Ajánlatkérőtől nem követelheti.

e) Ajánlattevő nem jogosult az ingatlant az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részben további bérletbe adni, vagy a szerződést engedményezni, átruházni, vagy bármilyen címen más személy/szervezet használatába átengedni. Ezen rendelkezések megszegése esetén Ajánlatkérőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának joga.

f) Az Ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő ezen ingatlant a bérleti jogviszony időtartamára székhelyeként, telephelyenként, fióktelepeként használja, továbbá az ingatlant az adóhatóság, cégbíróság, illetve más hatóságok előtt bejelentse, illetve az ingatlant cégtáblával, hirdetőtáblával megjelölje.

g) Az ingatlan/bérlemény birtokba adása a bérleti szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, annak aláírásával történik meg. A bérleti szerződés aláírásával bérlő kifejezetten elismeri, hogy az ingatlan közművesítési lehetőségeit megismerte, azokat jelenlegi, megtekintett állapotában veszi bérbe. Ajánlattevő kifejezetten kijelenti, hogy ezzel összhangban rejtett hibát nem jelenthet be.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak;

d) amely az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, valamely feltételhez köti;

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette,

f) nem zárt borítékban nyújtották be a pályázatot,

g) az ajánlat nem tartalmazza az Egyéb információk g) pontban megjelölt kötelező mellékleteket hiánytalanul

Egyéb információk:

a) A pályázat kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

b) Ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.

c) Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat, akinek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatásával, egyéb szervezet pedig a szervezet közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló – 30 napnál nem régebbi – igazolás és aláírási címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

d) Nem magánszemély pályázó esetén az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban.

e) Az ajánlatot sérülésmentesen, zárt borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A borítékra az alábbiakat kell ráírni: Pályázó neve és címe, valamint „Ingatlanbérleti pályázat”. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. május 24. 930 óráig tilos felbontani!

f) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat beleértve a határidőn túli beérkezését is – ajánlattevőt terheli!

g) Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:

A melléklet: Felolvasólap

B melléklet: Pályázati biztosíték megfizetésének igazolása

C melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról

D melléklet: Meghatalmazás (Meghatalmazottként történő eljárás esetén nem magánszemély pályázónál)

E melléklet: Aláírási címpéldány eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban

(nem magánszemély pályázó esetén)

F melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról

(nem magánszemély pályázó esetén)

H melléklet: A pályázó tevékenységének, valamint az ingatlan/bérlemény tervezett hasznosításának bemutatása

h) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegű ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerződést kötni.

i) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot benyújtó pályázó:

ia) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

ib) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján közvetlen felettese, vagy beosztottja,

ic) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja,

id) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, vezető állású alkalmazottja.

j) Az i) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság).

k) A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, a i) és j) bekezdésekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn.

l) Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt.

m) Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

n) Szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel köthető meg.

o) A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

p) A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan bérlete a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.