Tájékoztatás a kijárási korlátozásról

Tisztelt Lakosok!

Magyarország Kormánya 2020. március 28. napján (szombat) 0000 órától a következő rendelkezéseket vezeti be:

A K O R M Á N Y
——————-
71/2020.(III.27.) rendelete
a kijárási korlátozásról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1)    Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2)    Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

 1. §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.  

 1. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 1. §

(1)    A 3. § szerinti alapos indok:
a)    a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b)    napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c)    az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d)    az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

 1. e)    a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  f)    a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  g)    a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  h)    az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  i)    a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  j)    a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  k)    a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  l)    az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  m)    a dohányboltban történő vásárlás,
  n)    a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  o)    a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  p)    a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  q)    a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  r)    a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  s)    az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  t)    a szülői jogok és kötelezettségek,
  u)    a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 1. §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 

 1. §

(1)    Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2)    Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 1. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 1. §

(1)    E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
(2)    E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 1. §

(1)    A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2)    A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 1. §

(1)    Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2)    Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható. 

Kérem, hogy 2020. március 28. és április 11. napok között a fenti rendeletnek megfelelően kezeljék a kialakult helyzetet és vegyék figyelembe a mindenapjaik során.

 • „2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.”

Ez alapján azok a vendéglátó egységek/üzletek, ahol helyben történik a fogyasztás (pl: „kocsma”) változatlanul nyitva tarthatnak 600-1500 óra között, viszont ott csak a dolgozók tartózkodhatnak, vendégek, VÁSÁRLÓK nem.

 • munkába járni, dolgozni változatlanul van lehetőség, de célszerű lehet – főleg a más településen munkát vállalók számára – a munkáltatónak egy igazolást kiállítani arról, hogy az adott személy a korlátozás alatt is kell és végezheti munkáját.
 • a munkavégzéshez szükséges eszközök, alkatrészek, tárgyak megvásárlására változatlanul van lehetőség. Ha azok a lakóhely szerinti településen nem beszerezhetőek, más településen is megvásárolhatóak.
 • lehetőség van a piacot működtetni, ugyanakkor a kialakult helyzetben nem látom indokoltnak azt, így az továbbra sem üzemel.
 • 65 év feletti személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat ÉS CSAK EZEKET 900 óra és 1200 óra közötti időben látogathatják, illetve EBBEN AZ IDŐSZAKBAN CSAK ŐK LEHETNEK A HELYISÉGEKBEN az ott dolgozókon kívül. Ennek megfelelően AZ ETTŐL FIATALABBAK CSAK 900 ÓRA ELŐTT ÉS 1200 ÓRA UTÁN LÁTOGATHATJÁK, akkor is, ha a 65 év feletti személynek vásárolnának egyébként. ENNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A HELYISÉG ÜZEMELTETŐJÉNEK A FELADATA, melyet a rendőrség ellenőriz, illetve a be nem tartás esetén mindkét felet szankcióval sújthatják.

A közfoglalkoztatás keretében a varrodánkban folyamatosan készülnek textil, mosható, fertőtleníthető maszkok. Ezeket, illetve az eddig elkészült 200 darabot a 65 év feletti személyeknek térítésmentesen biztosítjuk, illetve részükre eljuttatjuk. A munka gyorsítása érdekében a DÁMK intézményegységénél alkalmazott munkavállalókat is szeretnénk bevonni a munkába, akik otthoni munkavégzés keretében segédkezhetnek a maszkok varrásában és kihordásában. Várjuk továbbá azokat az önkénteseket, akik ebben a sürgető munkában varrónőink segítségére tudnak lenni. Azoknak, akik vállalkoznak otthoni varrásra biztosítjuk a leszabott alapanyagokat. Az elkészült maszkokat a 65 év felettiek ellátását követően más dévaványai lakosok számára is ingyenesen biztosítjuk.

Az önkéntesek jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk!

Telefon: 06-66/483-100/119-es mellék

E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Facebook: https://www.facebook.com/DevavanyaVaros/

Fogjunk össze, vigyázzunk egymásra!

Valánszki Róbert

polgármester