TÁJÉKOZTATÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ÜZEMELTETŐINEK

Tájékoztatás a Kormány 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelete

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényt (a továbbiakban: Turizmus törvény) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában vendéglátó üzlet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó üzlettípusok, kivéve az alábbi üzlettípusokat:

a) munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely,

b) rendezvényi étkeztetés,

c) mozgó vendéglátóhely.

(3) E rendelet alkalmazásában turisztikai attrakció a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti turisztikai attrakció.

  1. §

(1) A Turizmus törvény 9/A.  §-ában foglaltaktól eltérően a szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője és a  turisztikai attrakció üzemeltetője adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és adatelemzés, valamint hivatalos statisztikai adatok előállításának segítése céljából informatikai rendszer (a  továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) működik.

(2) A Turizmus törvény 9/G. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adatszolgáltatásra alkalmas szoftvert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) térítésmentesen biztosítja azon vendéglátó üzlet üzemeltetője részére, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot, de nem érte el az 50 millió forintot.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője egy térítésmentesen biztosított szoftverre jogosult, amelyet kizárólag egy általa üzemeltetett vendéglátó üzletben alkalmazhat.

(3) A Turizmus törvény 9/G.  § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adatszolgáltatásra alkalmas szoftvert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja azon turisztikai attrakció üzemeltetője részére, amelynek  022. évi – a  turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó – nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot, de nem érte el az 50 millió forintot. A turisztikai attrakció üzemeltetője egy térítésmentesen biztosított szoftverre jogosult, amelyet kizárólag egy általa üzemeltetett turisztikai attrakció esetében alkalmazhat.

  1. §

(1) A Turizmus törvény 9/G. § (1) és (3) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdésében és 12/B. §

(1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2023. július 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására kizárólag azon

a) vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele,

b) turisztikai attrakció üzemeltetője köteles, amelynek a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.

(2) A Turizmus törvény 9/G. § (1) és (3) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdésében és 12/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2024. január 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására kizárólag azon

a) vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele,

b) turisztikai attrakció üzemeltetője köteles, amelynek a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot.

4. §

A 2.  § (2)–(3)  bekezdése, valamint a  3.  § szerinti árbevétel számításakor a  termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti bevétel mértékét kell figyelembe venni, azzal, hogy több teljesítési hely azonos működtetője vagy azonos üzemeltetője esetén sem alkalmazható az egybeszámítás.

  1. §

Nem kell alkalmazni a Turizmus törvény

a) 9/B. § (3) bekezdését,

b) 9/G. § (5)–(7) bekezdését.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése és az 5. § 2023. július 1-jén lép hatályba.