TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóügyekben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

Gépjárműadó

A 2021. január 1. napjától kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el!

A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság (NAV) számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

A 2020. december 31. napjáig megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, hogy egyes esetekben az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021. évre csúszik.

Az adó kivetése a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartás adatai alapján történik. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján az adó alanya az a személy, aki járműnyilvántartásban az év első napján elsősorban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közbeni forgalomba helyezés esetén az adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napján kezdődik.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy gépjármű értékesítésekor az eladónak az adásvétel napját követő 8 napon belül, a vevőnek 15 napon belül van bejelentési kötelezettsége az okmányiroda felé a tulajdonosváltozás rögzítése végett. Amennyiben egyik fél sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének előfordulhat az az eset, hogy a gépkocsi a következő adóévben is a régi tulajdonos nevén kerül adóztatásra.

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, ezért kérjük az adózókat, hogy az ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változásokat (adásvétel, öröklés, ajándékozás) – új építésű ingatlanok esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedése után – 15 napon belül jelentsék be az adóirodában. Az ingatlanokban történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes földhivataltól, sem a közjegyzőtől nem kapunk tájékoztatást, és sok esetben maguk az érintettek sem jelzik ezt.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adó mértéke 2021. évre nem változott, továbbra is 7.000,- Ft/adótárgy.

Adatbejelentési nyomtatvány a devavanya.hu oldalon elérhető el – ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók esetében kitöltés után be is küldhető – illetve továbbra is benyújtható papír alapon, mely az adóirodában igényelhető.

A magánszemélyek kommunális adó csekkjeit 2021. februárjában az iroda minden adózó részére kipostázza. Ha időközben a régi csekk elveszett, vagy megsemmisült új készpénzátutalási megbízást az adóirodában lehet igényelni. Banki átutalással történő teljesítés esetén a közlemény rovatban elegendő feltüntetni a könyvelési azonosítót

Fizetési határidők 2021-ben:

2021 március 16. 2021. I. félévi magánszemélyek kommunális adójának    megfizetése

2021 március 31. talajterhelési díj bevallása, megfizetése

2020 szeptember 15. 2021. II. félévi magánszemélyek kommunális adójának megfizetése

Iparűzési adó

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján, a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak legkésőbb 2021. február 25-ig  nyilatkozatot kell tenniük ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével melyet kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A 2021. évben végződő adóévben azon, Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Az iparűzési adó 2021. évi változásairól, a benyújtási-, befizetési határidőkről folyamatosan tájékoztatjuk adózóinkat a devavanya.hu oldalon. Az iparűzési adó 2021. I. félévi csekkjeit a számlanyitásra nem kötelezetteknek az iroda a jogszabályváltozások figyelembe vételével kipostázza!

Az adószámla egyenleg továbbra is elérhető a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után az adózó késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Túlfizetés esetén annak visszautalásáról, vagy amennyiben a befizetés nem a megfelelő számlára került teljesítésre, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámla javára írásban lehet rendelkezni. A rendelkezésről szóló nyomtatvány, valamint a különböző bevallási nyomtatványok, űrlapok a www.devavanya.hu honlapról az e-ügyintézés/önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontokkal érhetők el.

A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóirodájától kaphatnak a 06-66/483-100/123 melléken.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyintézés előzőleg egyeztetett időpont alapján történik.

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda