„Teremts Esélyt Program – Dévaványa” Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat

„Teremts Esélyt Program – Dévaványa”

Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat következő megvalósuló programeleme az Ifjú szakemberek támogatása – Tanulmányi pályázat, melynek keretében pénzbeli ösztönző támogatással kívánjuk segíteni azon képzések megszerzését, amelyek hozzásegítik a pályázót az önálló egzisztencia megteremtéséhez, a biztos jövő megalapozásához.

A pályázati felhívás alább olvasható, minden szükséges csatolandó dokumentum, továbbá a hiányszakmákat felsoroló 353/2017.(XI.29.) kormányrendelet 1. melléklete letölthető a kiírás alatt szereplő felsorolásból.

A pályázati adatlap és a szükséges csatolandó nyilatkozatok személyesen Dévaványa Város Önkormányzat titkárságáról (5. sz. iroda) is kikérhetőek.

 

PÁLYÁZAT KIÍRÁS

IFJÚ SZAKEMBEREK TÁMOGATÁSA

Tanulmányi támogatás

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján pályázatot hirdet 18-35 éves korosztályba tartozó ifjú szakemberek tanulmányi támogatására.

A Pályázat célja:

Az pályázat célja ifjú szakemberek munkaerő-piaci helyzetének valamint önálló egzisztenciateremtésének támogatása, mely hozzásegíti őket a Dévaványán történő jövő építéséhez. A pályázat keretén belül Dévaványa Város Önkormányzata 2.500.000,- Ft támogatási összeggel segíti az OKJ-s szakképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve felsőfokú oktatásban esti, levelező vagy távoktatásban tanuló, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező szakembereket.

A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető a www.devavanya.hu oldalról.

Támogatás összege és a támogatható létszám:

A támogatás minimum 6 hónapig, maximum 12 hónapig folyósítható, de nem lehet több mint az intézménnyel kötött tanulmányi szerződésben meghatározott időtartam.

Az elnyerhető támogatás havi maximális összege lebontva nem lehet több mint 100.000,- Ft/hó, úgy, hogy az összes folyósítandó támogatás maximum 500.000,- Ft, de nem lehet több mint az intézménnyel kötött tanulmányi szerződésben meghatározott összeg.

Várható támogatható létszám: 5 fő.

A pályázaton kérelmet az nyújthat be, aki:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a támogatás folyósítása alatt nem tölti be a 35. életévét;
 • aki a pályázat benyújtásakor Dévaványán állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Dévaványán él, valamint vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás első kiutalásától számított legalább 3 évig életvitelszerűen Dévaványán él;
 • aki önfoglalkoztató, illetve munkaviszonnyal rendelkezik, vagy munkaviszony létesítésére irányuló munkáltatói nyilatkozattal rendelkezik, illetve foglalkoztatási osztálynál regisztrált álláskereső;
 • aki tanulmányait még nem kezdte meg, de vállalja, hogy a pályázati eredmény kézhezvételét követő 2 hónapon belül tanulmányi szerződést köt egy képző intézménnyel;
 • aki tanulmányait már megkezdte, de azt a támogatási szerződés megkötését követő 6 hónapon belül még nem fejezi be;
 • vállalja, hogy közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen;
 • vállalja, hogy részt vesz a „Vállalkozó leszek”elnevezésű 6 alkalmas képzésen vagy a cselekvési tervben megfogalmazott valamelyik szolgáltatás megvalósulásában:
  • a cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában,
  • a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvétel,
  • a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása,
  • a program működtetésének bemutatása, szakmai és egyéb rendezvényeken való aktív részvétel,
  • aktív részvétel a település/térség közösségfejlesztési programjaiban.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül(nek):

 • a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők;
 • aki a Cselekvési terv 1. sz. mellékletében jelzett hiányszakmával rendelkezik, vagy aki BSc vagy MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkezik;
 • aki a támogatást az önfoglalkoztatáshoz szükséges feltételek biztosításához szeretné megszerezni;
 • aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt vállalt;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül semmilyen más önkormányzati ösztönző támogatásban nem részesült.

Pályázaton nem vehet(nek) részt:

 • aki a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte a 35. életévét.
 • Dévaványa Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 • aki a tanulmányok folytatásához állami, önkormányzati vagy munkáltatói támogatást már igénybe vett/vesz.

Egyéb információ:

A pályázati elbírálás alatt a benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat kiírója szükség esetén további dokumentumok benyújtását kérheti.

A megítélt támogatás kiutalásának feltétele a dévaványai állandó lakcím. A támogatás igénybevételének feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatási szerződés megkötésének feltétele megkötött tanulmányi szerződés bemutatása. A kiutalandó támogatás havi összege a támogatási szerződésben kerül rögzítésre, mely az intézménnyel kötött tanulmányi szerződés függvényében egyénileg kerül minden nyertes pályázó részére meghatározásra.

A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Dévaványa Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati döntéssel szemben fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21. 10.00

A pályázat benyújtásának helye: személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán vagy postai úton a következő címre:

5510 Dévaványa

Hősök tere 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot elektronikusan és kézzel is ki lehet tölteni. A kézzel történő kitöltés esetén kérjük a nyomtatott nagybetűkkel történő írást. A pályázatot 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni:

Teremts Esélyt Program – Dévaványa

Tanulmányi támogatás

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. február 25.

A „Vállalkozó leszek” képzés várható kezdése: 2019. február 27. 16.00

A pályázatnak tartalmaznia kell (amennyiben rendelkezésre áll):

 • a kitöltött pályázati adatlapot;
 • a pályázó személyigazolványának és lakcímkártyájának egyszerű másolata;
 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát;
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás egyszerű másolatát;
 • munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek kötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot, vállalkozói igazolványt, illetve igazolást arról, hogy regisztrált munkakereső;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az önkormányzat vezető tisztségviselőivel, illetve a képviselő-testület tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,
 • tanulmányi nyilatkozat;
 • vállalási nyilatkozat;
 • minden olyan irat és igazolás, mely a kedvező elbírálás során felsorolt elemeket igazolja.

A pályázati adatlap a www.devavanya.hu oldalon érhető el. A kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatról további információkat kapható Dévaványa Város honlapján (http://www.devavanya.hu), illetve az Önkormányzati Hivatal titkárságán (06-66/483-100).

 

Letölthető dokumentumok: