Ügyleírások

Pénzügyek

Ügymenetleírás – közműfejlesztési hozzájárulás

Illetékes ügyintéző:

Csatári Mónika
Kiss Ferencné
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Gazdálkodási iroda (9-10. sz. iroda)
Telefon: 66/483-100/116-es mellék
Fax: 66/484-100
E-mail: penzugy@devavanya.hu

Ügyintézés helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:              800 – 1130         1200 – 1630
Kedd:    800 – 1130
Péntek:            800 – 1130         1200 – 1400


Ügymenet leírás:

– A közműfejlesztési hozzájárulás egészének vagy részleteinek megfizetése időpontjában a magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének meghatározott hányada támogatásként visszatérítésre kerül mint közműfejlesztési támogatás.

–  Közműfejlesztési támogatásra jogosult az a magánszemély, aki az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, időskorúak járadékában, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, aktív korúak ellátására jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre –a saját vagy a gyermeke jogán- jogosult, és a közműfejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásként lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben korábban más módon még nem számolta el, és a jövőben sem számolja el.

– Közmű: a gázelosztó vezetékhálózat, a víz- és csatornahálózat, közcélú villamos hálózat, valamint az út.

– A támogatás alapja a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege ingatlanonként és közművenként legfeljebb 150 ezer Forint.

– A jogosult a közműfejlesztési támogatást a támogatás alapjának 25 %-a erejéig igényelheti. A közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetése esetén a közműfejlesztési támogatás részletekben is igényelhető.

– Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás:

  1. az ingatlanon belüli közmű vezetékhálózat megépítése után,
  2. közművesített lakás és lakóház vagy közművesített építési telek vásárlása esetén az adott ingatlanon már meglévő közmű után, kivéve, ha a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetése esetén a vevő a további részletek megfizetését igazoltan átvállalja,
  3. a közműfejlesztési hozzájárulás címén megfizetett azon összeg után, amelyet a jogosult önkormányzati támogatásból, az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvet hitelből, továbbá az önkormányzatnak vagy a jogosultnak harmadik személlyel kötött szerződése alapján kézhez vett pénzeszközből fizetett meg, vagy azt az említett forrásokból befizetéseként javára jóváírták.

–   A jogosultnak a közműfejlesztési támogatásra vonatkozó kérelmét –jogvesztés terhe mellett- legkésőbb a közműfejlesztési hozzájárulás vagy utolsó törlesztő részlet megfizetésétől számított egy éven belül annak a településnek a jegyzőjéhez kell írásban benyújtania, amelynek a területén a közművet létesítették.

– A kérelemhez csatolni kell még a jogosult nyilatkozatát, hogy a megfizetett közműfejlesztési hozzájárulást más módon még nem számolta el, és a jövőben sem számolja el.

–  Csatolni kell továbbá a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló a helyi önkormányzattól, a szolgáltatótól vagy a víziközmű társulattól származó igazolást.

–   Ha a közművesítés helye és a lakóhely nem azonos, csatolni kell a lakóhely szerinti település jegyzője által a jogosultságra kiadott igazolást is.

–  A jegyző az igényeket közmű fajtánként és az igénylők számának megjelölésével összesítve, minden negyedévet követő hónap 20-ig a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságához továbbít.

–    A jegyző a közműfejlesztési támogatás jogosultakhoz történő eljuttatásáról a központi költségvetési támogatás megérkezésétől számított 20 napon belül gondoskodik.

–    Úthozzájárulás esetén határozattal kiértesíti azokat, akik nem jogosultaktámogatásra.

Szükséges iratok: Kérelem nyilatkozattal
Alkalmazott jogszabályok:

–          262/2004. (IX.23.) Kormány rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

– 2004. évi CXL. Törvény (Ket.)

Adóügyek