VÁNYA FÉNYE FESZTIVÁL alkalmi zenés szabadtéri rendezvény zajkibocsátási határértékének megállapítása során hozott döntés közhírré tétele

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Ügyiratszám:DV/3630-3 /2019.

Tárgy: Dévaványa, Sport u. 5. szám alatt tartandó „VÁNYA FÉNYE FESZTIVÁL” alkalmi zenés szabadtéri rendezvény zajkibocsátási határértékének megállapítása során hozott döntés közhírré tétele

Ügyintéző: Czene Boglárka

Hiv. sz.:

Telefon:06-66/483-100

Melléklet: –

 

KÖZLEMÉNY

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője- továbbiakban: Jegyző – Purger Ferenc egyén vállalkozó (nyilvántartási száma: 32944699, székhelye: 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 86., telephelye: 5510 Dévaványa, Sport u. 5.) kérelmére „VÁNYA FÉNYE FESZTIVÁL” elnevezésű szabadtéri, zenés alkalmi rendezvény tekintetében Dévaványa, Sport u. 5 szám alatti strandfürdő területén üzemelő hangosító-berendezés, mint zajforrás zajkibocsátási határértéket megállapító Dv/3630-2/2019. ikt. számú határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL törvény -továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése szerint – „Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. – közhírré teszi, melyet Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.devavanya.hu honlapon helyez el.

 

A közlemény kifüggesztésének , honlapon való közzététel napja: 2019. június 19.

 

A közlemény levételének napja: 2019. július 5.

 

HATÁROZAT

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője- továbbiakban: Jegyző – Purger Ferenc egyén vállalkozó (nyilvántartási száma: 32944699, székhelye: 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 86., telephelye: 5510 Dévaványa, Sport u. 5.) kérelmére „ VANYA FÉNYE FESZTIVÁL ” elnevezésű szabadtéri, zenés alkalmi rendezvény tekintetében Dévaványa, Sport u. 5 szám alatti strandfürdő területén üzemelő hangosító- berendezés, mint zajforrás

zajkibocsátási határértéket 2019. június 22-én 12 órától 2019. június 23-án 3 óráig tartandó
rendezvény esetében az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Védendő épület

Megengedett

legnagyobb

zajkibocsátási

határérték

(db/A)

NAPPAL

(6 órától 23 óráig)

Megengedett

legnagyobb

zajkibocsátási

határérték

(db/A)

ÉJJEL

(23 órától 6 óráig)

Építményjegyzék szerinti besorolás,

településrendezési terv szerinti besorolás

címe, határérték teljesülési helye

helyrajzi

száma

Hunyadi u. 1. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 m

1646/1

65

55

1 lakásos lakóépület 1110; kertvárosi lakóövezet

Sport u. 24. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1640

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 26. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1639

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 28. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1638

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 30. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1635

65

55

    1 lakásos lakóépület      1110;falusias lakóövezet

Sport u. 32. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1634

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 34. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1627

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 36. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1626

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 38. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1625

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 40. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1624

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 42. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1623

65

55

1 lakásos lakóépület

1110-falusias lakóövezet

Sport u. 44. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1622

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 46. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1621

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 48. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1620

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 50, lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1619

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 52. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1618

65

55

1 lakásos lakóépület

1110 falusias lakóövezet

Sport u. 54. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1617

65

55

1 lakásos lakóépület 1110;falusias lakóövezet

Sport u. 56. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1616

65

55

1 lakásos lakóépület

1110,-falusias lakóövezet

Zrínyi u. 2. lakóépület védendő homlokzata előtti 2 méter

1628

65

55

1 lakásos lakóépület

1110,-falusias lakóövezet

 

A Jegyző kötelezi az ügyfelet, hogy

1.         a rendezvény megkezdése előtt gondoskodjon a Sport u. 5. szám alatti ingatlanon a hangosító- berendezés és az annak helyet adó színpad legalább déli irányit tájolásáról a termálmedence melletti területen;

2.         Sípos László zajvédelmi szakértő által készített, 2019, június 10-án kelt zajvédelmi szakvéleményben meghatározott üzemeltetési feltételeket a szakvéleményben megadott zajforrásra vonatkozóan a rendezvény teljes ideje alatt maradéktalanul tartsa be és a fenti határértékeket folyamatosan biztosítsa.

 

A működés által okozott zajra vonatkozó panaszbejelentés esetén, a Jegyző ellenőrző hatósági zajmérést végeztethet. Amennyiben a fentebb meghatározott mértékű zajkibocsátási határérték túllépése megvalósul úgy az ügyfél zajvédelmi bírsággal sújtható.

Az ügyfél köteles a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni, amely a zajkibocsátási határérték túllépését okozhatja.

Az eljárás során 5.000,- Ft eljárási költség merült fel, melyet az ügyfél visel

Jelen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) címzett, de a Jegyzőnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, melyet a fellebbezésen illetékbélyeggel kell leróni.

 

INDOKOLÁS

 

Purger Ferenc egyén vállalkozó 2019. június 13-án zaj kibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő a Jegyzőnél. Kérelmében előadta, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező de a Strandfürdő és Gyógyászat által üzemeltetett Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti, természetben Dévaványa, belterület 910. helyrajzi szám alatt felvett és a tulajdonostól bérbevett fürdő területén 2019. június 22-án szombaton 12 órai kezdettel 2019. június 23. vasárnap hajnal 5 óráig tartó szabadtéri zenés alkalmi rendezvényt szervez „ VÁNYA FÉNYE FESZTIVÁLelnevezéssel.

Az ügyfél kérelméhez csatolta Sípos László zajvédelmi szakértő által készített, 2019. június 10-án kelt zajvédelmi szakvéleményt.

A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. Az 1. melléklet La) pontja szerint:

„ Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke (LKH) megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha:

a)         közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével

Mivel az a) pont jelen esetben nem teljesül, így a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § 4 bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni a zajterhelési határértéket, amit az alábbiakban rögzít a jogszabály:

 

„(4) A nem közterületen megtartott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során

a)     nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b)     a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB,

c)     a b) pont szerinti határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra.

A szakvéleményben feltüntetett helyszínrajz szerint a hangosító-berendezésnek helyet adó színpad tájolása keleti irányú. A legközelebbi védendő épületek a Sport u. menti lakóépületek, amelynek a távolsága a színpad homloksíkjától kb. 110 méter.

A szakvéleményben levezetett számítás szerint a Dévaványa Sport u. 38. szám alatti ingatlan nyugati homlokzata előtt 2 m-re lévő számítási pont tekintetében 57 dB számított zajterhelés került megállapításra. A szakértő véleményében kifejtette, hogy „megnyugtatóbb megoldás lenne a színpad ellenkező irányba (Ny) történő elfordítása, mert egy jól felépített színpad esetén a hátoldal irányában kb. 10-15 dB-el alacsonyabb zajkibocsátás várható és a nyugati irányban az Alkotmány utcai épületek távolsága 320 m, ami a távolság révén kb.9-10 dB zajcsökkentést jelent továbbá az épületek utcai homlokzatait az épület tömbje árnyékolja a zaj irányából. Ebben az esetben is a színpadot úgy kell elhelyezni, hogy a strand épülete minél nagyobb területet árnyékoljon a Sport utcai lakóépületek felé ”.

A zajvédelmi szakvéleményben meghatározott üzemeltetési feltételek betartása mellett a létesítményben folytatott tevékenység végzése során a tevékenység hatásterületén található lakóingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 m-re várható az éjszakai időszakban zajterhelési határérték-túllépés, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezőt a színpad és a hangosító berendezés nyugati irányú tájolására kötelezte a jegyző.

Az érintett ügyfelek a Dv/3630-2/2019. ikt. számú döntést a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél megtekinthetik előzetes telefonon történő időpont egyeztetést követően.

 

A határozat letöltése pdf formátumban

 

Dévaványa, 2019. június 19.